งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
6+4

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง 6+4

3 AEC Blueprint

4 TEN NATIONS ONE COMMUNITY

5 SINGLE MARKET Goods & Services Goods & Services Goods & Services

6 PRODUCTION BASE Goods & Services Goods & Services Goods & Services

7 560 Mil. Growth 1.6 (annual %) Goods & Services Goods & Services

8 WHOSE MARKET/BASE ?

9 การเจรจาการค้าของไทย
Japan China India Korea USA Bahrain ASEAN EFTA BIMST-EC Peru Australia New Zealand

10 การค้าบริการ Trade in Services

11 หัวข้อการเสวนา - กลุ่ม 2
การเปิดตลาดการค้าบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเด็นที่ภาครัฐควรผลักดันในการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน

12 ประเภทการค้าบริการ 12 สาขา
บริการด้านธุรกิจ/วิชาชีพ(สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย บัญชี ฯลฯ) บริการด้านสื่อสารคมนาคม บริการด้านการก่อสร้าง บริการด้านการจัดจำหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านนันทนาการ บริการด้านการขนส่ง บริการอื่นๆ 2015

13 Priority Sectors บริการด้านการขนส่ง Air Transport Services
บริการด้านการสื่อสารคมนาคมสารสนเทศ E-ASEAN (ICT) บริการด้านสุขภาพ Health Services บริการด้านการท่องเที่ยว Tourism Services 2010

14 Country A Country A Country B The service crosses the border
Supplier A Mode 1 (35%) Consumer B The consumer crosses the border Supplier A Consumer B Consumer B (10-15%) Mode 2 Supplier A established a commercial presence in country B Consumer B Supplier A Mode 3 (50%) Service supplied through presence of natural persons of country A in territory of country B Consumer B Mode 4 (1-2%)

15 “ ยุทธ์ศาสตร์การตลาดเชิงรุก “
KEY WORDS “ ยุทธ์ศาสตร์การตลาดเชิงรุก “

16 VALUE DELIVERY NETWORK
KEY WORDS VALUE DELIVERY NETWORK

17 KEY WORDS CORE COMPETENCIES

18 KEY WORDS “ ทัศนคติ “

19 (รองรับการเปลี่ยนแปลง)
KEY WORDS “ ปลูกฝังวัฒนาธรรม “ (รองรับการเปลี่ยนแปลง)

20 KEY WORDS “ ระบบเปิด “

21 KEY WORDS “ ความเป็นสากล “

22 “ คุณภาพบุคลากร “ (HRM)
KEY WORDS “ คุณภาพบุคลากร “ (HRM)

23 KEY WORDS “ เทคโนโลยี “

24 “ เครือข่าย “ BUSINESS NETWORK
KEY WORDS “ เครือข่าย “ BUSINESS NETWORK

25 KEY WORDS OUTSOURCE

26 “ รวมตัว “ MERGE SYNERGY
KEY WORDS “ รวมตัว “ MERGE SYNERGY

27 ขอบคุณครับ จบ


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google