งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)

2 หลักการในการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้แต่ละเขตจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และ มีระบบส่งต่อที่สามารถจัดการได้ภายในเขต เน้นการพึ่งตนเองของประชาชน ๒. ลักษณะการจัดบริการ : Satellite OPD และ Centralize IP เพื่อลดความแออัด โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดระดับ สถานบริการสาธารณสุขเป็นแนวทางในการจัดระบบบริการ

3 หลักการในการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๓. เนื่องจากบางเขตไม่มีโรงพยาบาลศูนย์ ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างเขต ซึ่งอาจเชื่อมโยงด้วยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือปรึกษารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบแต่ละภาค แล้วเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ๔. ควรมีการ Sing MOU - ปลัดกระทรวง-ผู้ตรวจราชการ - ผู้ตรวจราชการ-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

4 กลไกการตัดสินใจ กลไกการตัดสินใจให้อยู่ที่เขต เช่น เขตควรมีจำนวนเตียงเท่าไร ความเป็นจริงมีอยู่เท่าไร ต้องการเท่าไรและจัดสรรให้โรงพยาบาลไหน สำหรับ Specialist Service เป็นเรื่อง On Top

5 กลไกการตัดสินใจ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทำหน้าที่
- กำหนดหรือปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความสามารถ ของหน่วยบริการ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดจะมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เขต/ จังหวัด นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน (ซึ่งผ่านความเห็นชอบ คปสข. แล้ว) ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากคณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบ เขตนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ก่อนนำไปใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริการของเขต/จังหวัด และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรของส่วนกลาง

6 ระยะเวลา เขต : ส่งแผนมายัง สำนักบริหารการสาธารณสุข ภายใน ๔ สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google