งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

2 แนวคิด ผู้ให้ ผู้รับ ประสบการณ์ ความรู้ สร้าง ระบบ บริหารจัดการที่ดี ( วิธีการ ) ( Best Practice, Benchmark) สร้าง ระบบ บริหารจัดการที่ดี ( วิธีการ ) ( Best Practice, Benchmark) ประสบการณ์ ความรู้ สร้าง ระบบ บริหารจัดการที่ดี ( วิธีการ ) ( Best Practice, Benchmark)

3 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ วศ. 1. การพัฒนาบุคลากร ภายใน สท. กิจกรรม

4 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. กิจกรรมความถี่ 1. เวียนเอกสาร รวบรวมติดตามความรู้ที่ เป็นเอกสารที่ ได้จากการประชุม / สัมมนาเวียนให้ บุคลากรใน สท. ทราบ เริ่มดำเนินการ ปี 2540 - ปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการ เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา

5 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำเอกสาร 2.1 จัดทำปกิณกะ สท. เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มี ความรู้ความ เข้าใจ เช่น การบริหาร จัดการ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และ ความรู้ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ฉบับ

6 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำเอกสาร 2.2 จัดทำ ศปว. สาร เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารด้าน ว & ท และ สร้างความ ร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดี ในข่ายงาน ศปว. ปีละ 4 ฉบับ

7 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 2. จัดทำเอกสาร 2.3 จัดทำเอกสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์การแห่งการเรียนรู้ ของ วศ. แนะนำวิธีบันทึกข้อมูลเข้า ฐาน LO ไม่แน่นอน

8 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ บนเว็บเพ็จ ของศูนย์การเรียนรู้ของ วศ. 4. จัดกลุ่มเสวนา 4.1 เสวนาความรู้ที่ได้จากการ ประชุม / สัมมนา ให้บุคลากร สท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เริ่มดำเนินการ เดือน มกราคม ปี 2542 - ปัจจุบัน ไม่ระบุ จำนวน / ความถี่ อย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง ( ครั้งละ 2-5 เรื่อง / ครึ่ง วัน )

9 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 4. จัดกลุ่มเสวนา 4.2 เสวนาด้านการบริหาร จัดการ อาทิ : การพัฒนา ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 5 ส และ อื่นๆ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

10 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการ วศ. และบุคคลภายนอกเป็นประจำ ทุกปี 5.1 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การเข้าถึงข้อมูล : ฐาน การผลิตของ อุตสาหกรรม ” ปีละ 2 ครั้ง

11 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการ วศ. และบุคคลภายนอกเป็นประจำ ทุกปี 5.2 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ การใช้วารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts : เทคนิคการ ค้นคว้า ” ปีละ 1 ครั้ง

12 1. การพัฒนาบุคลากรภายใน สท. ( ต่อ ) กิจกรรมความถี่ 5. เป็นผู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการ วศ. และบุคคลภายนอกเป็นประจำ ทุกปี 5.3 โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร ด้าน IT 19 หลักสูต ร 22 ครั้ง / ปี ( 390 คน )

13 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ วศ. 2.1 จัดทำหน้าเว็บเพจของศูนย์การเรียนรู้ ของ วศ. http://siweb.dss.go.th/lo บนระบบ อินทราเน็ต http://siweb.dss.go.th/lo เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

14 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ วศ. ( ต่อ ) 2.2 จัดหา / จัดการ / บริการทรัพยากร สารสนเทศ จัดหาองค์ความรู้แนวการบริหารแบบ ใหม่โดยวิธีการจัดซื้อ ปี 2548 จำนวน 36 เล่ม

15 2. บทบาทของ สท. ต่อการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ วศ. ( ต่อ ) 2.2 จัดหา / จัดการ / บริการทรัพยากร สารสนเทศ จัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ บันทึก เข้าระบบอินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต จัดเก็บเอกสาร ความรู้ที่ได้จากการ ประชุม / สัมมนาและหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จัดเก็บไว้ที่ ชั้น 5 สท.

16 Knowledge Centre

17 ตัวอย่างหัวเรื่องที่จัดเก็บใน Knowledge Centre วศ. การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ เรียนรู้ การบริหารบุคคล การเป็นผู้นำ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ การประเมินความ เสี่ยง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของ งาน การจัดทำแผนกล ยุทธ์

18 แหล่งจัดหาเอกสาร ศูนย์หนังสือจุฬาฯ บ. เอ็กซเปอร์เนท จำกัด ปัจจุบันซื้อไว้ 36 เล่ม / เอกสาร อภินันทนาการ ประมาณ 50 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt สท. กับการเรียนรู้ ภายในองค์กร โดย มยุรี ผ่อง ผุดพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google