งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

2 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
Operator (ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์) ความหมาย ลำดับการประมวลผล ( ) วงเล็บ 1 * การคูณ 2 / การหาร 3 + การบวก 4 - การลบ 5

3 ตัวอย่างที่ 1 การใช้ฟังก์ชันในคำสั่งแบบสอบถาม
1. แสดงเงินเดือนใน 1 ปี(12 เดือน) ของพนักงานแต่ละคนโดยให้ เรียงลำดับเงินเดือนจากมากไปน้อย SELEST ename,salary*12 FROM employee_tbl ORDER BY 2 DESC; หมายเหตุ ORDER BY 2 DESC ใช้เลข 2 แทนชื่อคอลัมน์ที่ 2 (คือ คอลัมน์ Salary*12)

4 ตัวอย่างที่ 2 การใช้ฟังกชันในประโยคเงื่อนไข WHERE
2. ต้องการแสดงเฉพาะชื่อและเงินเดือนทั้งปีของพนักงานที่มีค่ามากกว่า บาท SELEST ename,salary*12 FROM employee_tbl WHERE ((salary*12)-50000)>0;

5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับกลุ่มข้อมูล
จะเป็นฟังก์ชั่นในที่ใช้หาค่าของทั้งกลุ่มข้อมูลที่ได้ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และการนับจำนวนข้อมูล ฟังก์ชั่น หน้าที่ AVG ให้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งกลุ่ม SUM ให้ผลลัพธ์เป็นผลบวกของข้อมูลทั้งกลุ่ม MIN ให้ผลลัพธ์เป็นผลลบของข้อมูลทั้งกลุ่ม MAX ให้ผลลัพธ์เป็นค่ามากของข้อมูลทั้งกลุ่ม COUNT ให้ผลลัพธ์เป็นค่าน้อยของข้อมูลทั้งกลุ่ม

6 ตัวอย่างที่ 4 4. ต้องการทราบค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงานทุกคน SELECT AVG(salary) AS AVGSALARY FROM employee_tbl;

7 ตัวอย่างที่ 5 5. ต้องการทราบผลรวมของเงินเดือนพนักงานทุกคน SELECT SUM(salary) AS SUMSALARY FROM employee_tbl;

8 ตัวอย่างที่ 6 6. ต้องการทราบค่าต่ำสุดของเงินเดือนพนักงานทุกคน SELECT MIN(salary) AS MINSALARY FROM employee_tbl;

9 ตัวอย่างที่ 7 7. ต้องการทราบค่าสูงสุดของเงินเดือนพนักงานทุกคน SELECT MAX(salary) AS MAXSALARY FROM employee_tbl;

10 ตัวอย่างที่ 8 8. ต้องการทราบจำนวนของพนักงานทั้งหมดมีกี่คน SELECT COUNT(*) FROM employee_tbl;


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google