งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูวันวีร์ กลันทปุระ

2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็น หัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ สารสนเทศ หมายถึง เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดการกับสารสนเทศ การ ติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการ นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย โดยผ่าน ระบบโทรคมนาคม

4 บทบาทและความสำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานหลายๆ อย่างในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การติดต่อสื่อสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ การกดเงินจากตู้ เอ.ที.เอ็ม เป็นต้น

5 ผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
ด้านบวก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย ด้านลบ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นพิษ ไม่ เหมาะกับสังคมและวัฒนธรรม ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต อาจนำไปสู่อาชญากรรมได้

6 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า - ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ - ใช้ในการติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

7 โทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทำให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว - เป็นช่องทางก่อให้เกิดอาชญากรรม - ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย เพราะการติดต่อสื่อสารไม่จำเป็นต้องเจอหน้า

8 กิจกรรม คำสั่ง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตในหัวข้อ “ในชีวิตประจำวันเรา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำอะไรบ้าง”

9 ที่มา - http://www.thaigoodview.com - http://www.geocities.com
- - -

10 The End. ครูวันวีร์ กลันทปุระ


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google