งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาค5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาค5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาค5

2

3

4

5 ธนาพัณ วัฒนากาล

6

7

8 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2549

9 ผลการจัดเก็บภาษีอากร ของกรมสรรพากร
ปีงบประมาณ 2549 1,057,330 ล้านบาท

10 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร
1.  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี อากร ครอบคลุมผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคล ธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทต่างๆ

11 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
2.  สิทธิของผู้เสียภาษี 2.1 การผ่อนชำระภาษี 2.2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการ ประเมินภาษี

12 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
2.3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง

13 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
2.4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีอากร 2.5 ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

14 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
3.  หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3.1 ยื่นแบบฯ และเสียภาษีอากรที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน

15 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
3.2 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

16 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
3.3 จัดทำเอกสารหลักฐาน และ บัญชีใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

17 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
3.4 ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เมื่อได้รับหนังสือเชิญพบ หรือหนังสือขอให้ยื่นเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ

18 สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษีอากร(ต่อ)
3.5 ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ภายในกำหนดเวลา 3.6 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt ภาค5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google