งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract
ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ.พระนคร

2 ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา
ขออนุมัติหัวข้อ (บฑ.๑๑) และสอบเค้าโครง (บฑ. ๑๒) สอบป้องกัน (บฑ.๑๕) ส่งเล่มตรวจรูปแบบและตรวจบทคัดย่อ (บฑ.๑๗) ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (บฑ.๒๐) บฑ.นำบทคัดย่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (บฑ.๑๘) บฑ.นำรายชื่อเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ ม. นำรายชื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

3 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทำวิทยานิพนธ์ฯ (ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. 2551)
กรณีมิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลยการดำเนินการตามขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ที่กำหนดไว้และไม่ร้ายแรง ให้ปรับผลการสอบวิทยานิพนธ์เป็น “ตก” และเริ่มขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ใหม่ กรณีที่เป็นการทุจริตร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งพ้นสภาพนักศึกษา และกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา

4 บทคัดย่อคืออะไร (ทองดี ชัยพานิช. 2554)
บทคัดย่อคืออะไร (ทองดี ชัยพานิช. 2554) บทคัดย่อ คือวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ บทคัดย่อควรมีเนื้อหาใจความที่สรุปย่อส่วนหลักและส่วนสำคัญของรายงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนย่อสรุปของ “ข้อสนเทศ” ที่บรรจุอยู่ในวิทยานิพนธ์ เป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านได้อ่าน เป็นเหมือนสิ่งบ่งชี้คุณภาพของวิทยานิพนธ์ ความประทับใจในบทคัดย่อมีผลกระทบอย่างมากในการศึกษาบทวิทยานิพนธ์

5 ความยาวของบทคัดย่อ (ทองดี ชัยพานิช. 2554)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อและโครงสร้างอื่น ๆ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องใช้คำอย่างประหยัดและเชื่อมโยงใจความให้ดี ใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย ชัดเจนและตรงประเด็น บทคัดย่อที่ยาวมากจำเป็นต้องเรียบเรียงเสียใหม่

6 สาระสำคัญของบทคัดย่อ (ทองดี ชัยพานิช. 2554)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รวมถึงวิธีการสุ่มตัวอย่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (รวมถึงคุณภาพของเครื่องมือ) การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย(ข้อค้นพบ)ที่สำคัญที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบทุกข้อ โดยไม่ต้องมีข้อเสนอแนะ

7 สรุปการเขียนบทคัดย่อ (ภาษาไทย)
ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เนื้อหาสาระครบถ้วน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ต้องไม่มีภาษาอังกฤษปน ไม่ใช้คำเดิมซ้ำๆ ในหลาย ๆ ที่ ใช้คำถูกต้องตามศัพท์วิชาการ ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน

8 สรุปการเขียน Abstract (ภาษาอังกฤษ)
ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เนื้อหาสาระตรงกันกับบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง (ประธาน+กริยา+กรรม(ถ้ามี)) ใช้คำที่ถูกต้อง (ทั้งคำทั่วไป และชื่อเฉพาะ) อย่าใช้เนื้อหาที่นำมาจากเครื่องมือช่วยแปลโดยเด็ดขาด

9 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการและวิทยานิพนธ์ โครงการบัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทคัดย่อ และ Abstract

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google