งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (3)
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 โครงสร้างการบริหารงานสำนักวิทยบริการ
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่มอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายบริการสารนิเทศ ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสารนิเทศพิเศษ ฝ่ายวิทยพัฒนา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

4 การปรับปรุงห้องสมุดไปสู่ความเป็นเลิศ
อาศัย บุคคลที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ งานบริการจึงเป็นหัวใจของห้องสมุด เป็นเสน่ห์ที่ให้ผู้ใช้บริการประทับใจ พึงพอใจ

5 ลักษณะของผู้ให้บริการที่พึงประสงค์
บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และความเข้าใจ (Smiling & Empathy) บริการสนองตอบด้วยความรวดเร็ว (Early response) บริการพร้อม ๆ กันไปกับการให้เกียรติ (Respecful) บริการด้วยความเต็มใจ (Voluntariness manner)

6 บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงาน (Image enhancing)
บริการด้วยมายาทที่ดี (Courtesy) บริการด้วยความกระตือรือร้อน (Enthusiasm)

7 คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี
เป็นผู้ที่มีความไวต่อความต้องการของผู้รับบริการ (Sensitive to customer’s needs) เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้อน (Enthusiasm) เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือได้ (Reliability)

8 เป็นผู้ที่มีความกระฉับกระเฉง (Vigorous)
เป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูล (Information) เป็นผู้มีความห่วงใยอาทรผู้อื่น (Concerned) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นผู้ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใน (Smiles)

9 กิจกรรมที่ 1 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา - Flow chart ระบบงานที่มอบหมายใน

10 - กิจกรรมในแต่ละแผนกงาน
- กิจกรรมในแต่ละแผนกงาน - งานโสตทัศนวัสดุ / เครือข่าย / บริการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / เครือข่าย - งานบริการยืม - คืน - การจัดชั้น - งานเทคนิค / ฐานข้อมูลของวัสดุห้องสมุด - งานพัฒนาทรัพยากร และการสร้างซ่อมบำรุง - งานวารสารหนังสือพิมพ์ / บริการ

11 กิจกรรมที่ 2 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา - โดยละเอียด นอกจากรายละเอียดที่ได้จาก Website ดังกล่าวแล้ว ให้ตอบปัญหาดังนี้ - ประโยชน์ในทางวิชาการในแต่ละหัวข้อที่ได้จาก Website ดังกล่าว

12 กิจกรรมที่ 3 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษา Website ดังนี้ - สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ (5 แห่ง) - มหาวิทยาลัยในไทย (5 แห่ง) - มหาวิทยาลัยในอังกฤษ (5 แห่ง)

13 ประเด็นที่ให้ศึกษา - มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (5 แห่ง)
- มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (5 แห่ง) - หอสมุดแห่งชาติ (5 แห่ง ได้แก่ อินเดีย - อังกฤษ สหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลีย และแคนาดา) ประเด็นที่ให้ศึกษา - มีกิจกรรมอะไรบ้าง - มี link ไปที่ใดบ้าง - มีระบบงานอะไรบ้าง

14 กิจกรรมที่ 4 : ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ศึกษาฐานข้อมูลที่มีใน เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ - สำนักวิทยบริการ / หอสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ (5 แห่ง) - สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ (10 แห่ง)

15 - หอสมุดมหาวิทยาลัยในอังกฤษ (5 แห่ง)
- หอสมุดมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (5 แห่ง) - หอสมุดมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (5 แห่ง) - หอสมุดมหาวิทยาลัยในแคนาดา (5 แห่ง)

16 สิ่งที่ต้องนำเสนอ : ชื่อฐานข้อมูล (Database)
ประโยชน์ที่ได้รับจากฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google