งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี
บ้านน้ำลีหมู่ 6 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

2

3 ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านน้ำลี

4 ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย ถ่ายเมื่อ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2549
ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย ถ่ายเมื่อ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ.2549

5 สภาพลำน้ำลี (เดิม)

6 สภาพลำน้ำทั่วไปหลังจากเกิดอุทกภัย

7 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถูกน้ำหลากพัดพาได้รับความเสียหาย

8 น้ำหลากพัดพาชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

9 ชานรับน้ำจากอาคารระบายน้ำล้นของสระน้ำภายในหมู่บ้านที่ถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย

10 สภาพลำน้ำปัจจุบันที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมทั้งขนาดและเส้นทาง

11 สภาพตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย

12 ท้องลำน้ำถูกกัดเซาะจนถึงชั้นหินแข็งตลอดเส้นทางลำน้ำ

13 ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลายบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

14 รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง ฟื้นฟูขุดลอกลำน้ำลี
งานทำเอง - ปรับปรุงลำน้ำลีพร้อมปรับเกลี่ย ปลูกหญ้าแฝก(บางส่วน) - ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ ความยาว 120 เมตร งานจ้างเหมา - อาคารยกระดับน้ำสูง 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง - อาคารยกระดับน้ำสูง 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง อาคารระบายน้ำแบบเปิด ยกระดับน้ำสูง 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ปรับปรุงลำน้ำลีพร้อมปรับเกลี่ย ปลูกหญ้าแฝก

15 การปรับปรุงฟื้นฟูลำน้ำลี
อาคารระบายน้ำแบบเปิด ต่ออาคารระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะ อาคารยกระดับน้ำ อาคารระบายน้ำแบบเปิด อาคารยกระดับน้ำ อาคารยกระดับน้ำ ปรับปรุง ขุดลอก ปลูกหญ้าแฝก ความยาว 1,120 เมตร งานทำเอง - งานป้องกันการกัดเซาะ เป็นเงิน 3,588,200 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 9,907,300 บาท งานจ้างเหมา งานขุดลอก งานอาคารยกระดับน้ำ อาคารระบายน้ำเปิด ต่ออาคารระบายน้ำจากสระเก็บน้ำ เป็นเงิน 6,319,100 บาท การปรับปรุงฟื้นฟูลำน้ำลี

16 รูปตัดลำน้ำ

17 อาคารยกระดับน้ำ สูง 2.00 และ 2.50 เมตร

18 รูปตัดลำน้ำและตัวอาคารยกระดับน้ำ

19 อาคารระบายน้ำแบบเปิด ยกระดับน้ำ สูง 1.00 เมตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงฟื้นฟูห้วยน้ำลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google