งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ
ปฐมนิเทศรายวิชา TAAN5301 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ

2 General Info. จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) ประเภทรายวิชา : วิชาเฉพาะสาขา
บรรยาย: 2 hrs/week , ปฏิบัติ(seminar) 2 hrs/week , ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 hrs/week ประเภทรายวิชา : วิชาเฉพาะสาขา ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2555 / ชั้นปีที่ 1

3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ อาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อรพรรณ บุญสม อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ อาจารย์สุปราณี แตงวงษ์ อาจารยกุลิสรา เฟื่องมานะกูล อาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร. องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ อาจารย์ นพ. สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์

4 คำอธิบายรายวิชา กลไกการเกิดพยาธิสภาพระดับเซลล์ เนื้อเยื่อและ อวัยวะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของ ร่างกาย ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียสมดุลของร่างกายแล ละทำให้ระบบการทำงานของร่างกายแปรปรวน การ ออกฤทธิ์ของยาเพื่อแก้ไขพยาธิสภาพหรือการเสีย สมดุลที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินผลที่เกิดจากฤทธิ์ ของยา

5 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to
Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in the cellular and tissue level, which cause alterations in body system functions, cell mutation, cell adaptation and cancerous cell; Explain and analyze alteration in cardiovascular system, pathogenesis of heart failure, abnormal electrocardiogram and abnormal heart beat; Explain the action of drugs used in cardiovascular problems;

6 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to
Explore alterations in metabolism and immune system; Explain the action of drugs used in metabolic and immune system diseases; Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in alteration of respiratory system, abnormal gas exchange, respiratory failures, drugs and treatments; Explore the mechanism of pathogenesis in alteration of GI tract and drugs treatments;

7 Course behavioral objectives : upon completion of this course, the students will be able to
Explore the mechanism of pathogenesis in alteration of fluid and electrolyte balance / acid – base balance; Explain and analyze the mechanism of pathogenesis in alteration of brain and neural function; Explore the theory of pain, pain mechanism and pain management; Explore the mechanism of stress and adaptation, stress and immune response and stress management.

8 Teaching and learning activities :
Lecture Discussion Presentation Self study

9 Teaching medias : LCD and notebook computer E-course materials

10 วิธีการประเมินผล สอบย่อยครั้งที่ 1 ร้อยละ 5 สอบย่อยครั้งที่ 2 ร้อยละ 5
สอบย่อยครั้งที่ 3 ร้อยละ 5 สอบปลายภาค ร้อยละ 50 รายงานการสัมมนา ร้อยละ 10 รายงานสัปดาห์วิชาการ ร้อยละ 5 การนำสัมมนา ร้อยละ 10 การร่วมสัมมนา การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย ร้อยละ 10

11 Teaching schedules Day : Every Saturday Time : 13.00-17.00
Place : 1) Room 1-407, Srisirindhon building, CTU, Nakhon Pathom 2) Room 9-1, Siam complex educational center, BKK

12 กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน 1 30 มิย. 13-17 3.1 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และการเจริญเติบโตของเซลล์; 3.1.1 Apoptosis and cell adaptation 3.1.2 Abnormal genetic inheritance 3.1.3 Alteration in cell differentiation 3.1.4 Pathophysilogy of cancer 3.1.5 Drugs used in cancer 3(1) ปฐมนิเทศรายวิชา การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ (NP)

13 3.2 การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต
อาทิตย์ 8 กค. 9-12 3.2 การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 3.2.1 Cardiovascular disease; 1) Coronary artery disease; 2) Valvular heart disease; 3) Myocardial disease; 4) Cardiac arrhythmia; 3.2.2 Heart failure; 3.2.3 Cardiogenic shock; 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. องค์การ เรืองรัตนอัมพร (กทม) 13-16 3.2.4 ยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 3 14 กค. เรียนชดเชยรายวิชา AHA (รอ confirm) (NP)

14 กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน 4 21 กค. 13-16 3.4 การเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจและยาที่ใช้ 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา อาจารย์สุชาดา เรืองรัตนอัมพร (กทม) 5 28 กค. 13-17 เรียนชดเชย ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน (NP) 6 4 สค. 3.5. การเปลี่ยนแปลงสมดุลของสารน้ำ เกลือแร่และความเป็นกรดด่างในร่างกาย 3.5.1 Electrolyte imbalance. 3.5.2 Acid – base imbalance. 3.5.3 Therapy of fluid and electrolyte imbalance. สอบย่อยครั้งที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน (NP)

15 7 11 สค. 13-17 3.6 ปวด 3.6.1 กลไกการปวด. การตอบสนองต่อการปวด การจัดการความปวด 3(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ (NP) 8 18สค. 3.7 การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร 3.7.1 Gastrointestinal inflammation /ulceration /bleeding 3.7.2 Obstruction /mal-absorption. 3.7.3 Liver failure. 3.7.4 Hepatitis. Cirrhosis / hepatic tumor 3.7.6 ยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร 2(2) รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา (กทม)

16 กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน 9 25 สค. 13-16 3.3 การเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิสมและระบบภูมิคุ้มกัน 3.3.1 Immune – mediated tissue injury; 3.3.2 Immune deficiency syndromes; 3.3.3 Autoimmune diseases; 3.3.4 Drugs used for alteration in metabolism and immune systems; สอบย่อยครั้งที่ 2 2(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน (NP) 10 1 กย. 13-17 3.8 การเปลี่ยนแปลงของระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อและยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 3(1) อาจารย์ นพ. สรรัตน์เลอมานุวรรัตน์ (กทม)

17 3.9 ความเครียดและการปรับตัว.
11 8 กย. เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ (4) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อ.กุลิสรา อ.อรพรรณ 12 15กย. 13-17 3.9 ความเครียดและการปรับตัว. 3.9.1 การตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด 3.9.2 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อความเครียด. 3.9.3 การจัดการความเครียด 3(1) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา รศ. ดร. ลักษณา อินทร์กลับ (NP) 13 22 กย. 13-16 3.5.4 ยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของ electrolyte/acid-based สอบย่อยครั้งที่ 3 1(3) การนำสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม (กทม) 14 29 กย. 3.6.4 ยาที่ใช้บรรเทาอาการปวด 3.9.4 ยาที่ใช้บรรเทาอาการเครียด การสัมมนา

18 กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอน 15 6 ตค. 13-17 3.10 การเปลี่ยนแปลงของสมองและระบบประสาท Brain injury / trauma. Cerebrovascular disease. Infection / neoplasm. Seizure disorder / dementia. Skeletal muscle and peripheral nerve. Basal ganglia and cerebellum. Upper motor neuron / lower motor neuron. 2(2) การบรรยาย การอภิปราย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ผศ. ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ (กทม) 16 13 ตค. 13-16 ยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของสมองและระบบประสาท 1(3) การสัมมนา อ.อรพรรณ อ.กุลิสรา 17 20 ตค. สอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย (NP)

19


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลักษณา อินทร์กลับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google