งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
เนื้อหา 1.1 โครงสร้างร่างกายมนุษย์ 1.2 ระบบอวัยวะ

2 1.1โครงสร้างของร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ประกอบขึ้นจากส่วนที่เล็กที่สุด คือ อะตอม ซึ่งยึดเข้ากันด้วยพันธะต่างๆเป็นโมเลกุล และโมเลกุลจะมีการจัดตัวรวมเป็นโครงสร้างของหน่วยย่อยที่สุดที่เป็นตัวกำหนดการดำรงชีวิตอยู่เราเรียกโครงสร้างนั้นว่า เซลล์

3 เซลล์เหล่านี้มีทั้งที่ทำหน้าที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปแต่เซลล์ของร่างกายส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่อย่างอิสระโดยกลุ่มของเซลล์ที่มีโครงสร้างหน้าที่และกำเนิดคล้ายกันจะยึดติดกันซึ่งพบว่าถ้าเซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่เหมือนกันหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกันจะรวมเรียกกลุ่มเซลล์นี้ว่า เนื้อเยื่อ

4 เนื้อเยื่อมี 4 ชนิดดังนี้
1. เนื้อเยื่อบุผิว 2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ 4. เนื้อเยื่อประสาท

5 หากเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อทำงานหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกัน จะเรียกกลุ่มของเนื้อเยื่อว่า อวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ สมอง ตับ ม้าม เป็นต้นโดยจะมีหน้าที่ของตัวมันเอง และต้องทำงานประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะรวมเรียกระบบอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันเหล่านี้ว่าเป็นร่างกาย

6 การทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายของคนเรานั้นจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันอยู่เสมอ ถ้าหากไม่ทำงานประสานสัมพันธ์กันแล้ว ย่อมเกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างแน่นอน

7 1.2 ระบบอวัยวะของร่างกาย
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยโครงสร้างที่สลับซับซ้อนหลายระดับ ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น โดยโครงสร้างต่างๆจะมีหน้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างต่างๆภายในร่างกายออกเป็นระบบอวัยวะต่างๆได้ดังนี้ 1 ระบบผิวหนังหรือระบบห่อหุ้มร่างกาย(integmentary system) 2 ระบบกระดูก (skeletal system) 3 ระบบกล้ามเนื้อ ( MUSCULAR SYSTEM ) 4 ระบบย่อยอาหาร ( Degestive system) 5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ( urinary system ) 6 ระบบหายใจ ( respiratory system) 7 ระบบไหลเวียนโลหิต ( vasculay systum ) 8 ระบบประสาท (nervous systum ) 9 ระบบสืบพันธุ์ (reproductive systum) 10 ระบบต่อมไร้ท่อ ( endocrine systum)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google