งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
1. ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 29/2541 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2541 2. ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 25/2547 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และรายงายประจำปีให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และรายงานประจำปีให้แก่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google