งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 45/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) ระบบระบายน้ำเสีย ต้องเป็นระบบท่อปิด แยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด 2) ต้องจัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ อย่างน้อย 1 บ่อ ภายในสถานประกอบการ 3) มีบ่อเก็บกักขนาดที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้คงที่ในกรณีที่น้ำทิ้งมีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาหนึ่ง และจะต้องมีประตูปิด-เปิด ก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำเสียส่วนกลาง

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4) การเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ากับท่อระบายน้ำเสียส่วนกลาง ต้องเชื่อมรอยต่อให้สนิทป้องกันน้ำซึมเข้า-ออก 2. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และตรวจสอบห้ามไม่ให้มีการระบายสารที่มีผลกระทบต่อการระบายและบำบัดน้ำเสีย เช่น สารที่มีความหนืดสูง สารที่ตกตะกอน สารตัวทำละลาย เป็นต้น 3. กรณีเกณฑ์คุณภาพน้ำเสียที่ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตาม กนอ. กำหนด ผู้ประกอบกิจการจะต้องก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของตนเพื่อให้มีลักษณะเกณฑ์คุณภาพน้ำเสียที่ กนอ. กำหนดหรือตามที่ได้กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google