งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดยุทธภัณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดยุทธภัณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดยุทธภัณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 14 กันยายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ภายใต้บังคับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วย การทําลาย อาวุธเหล่านี้ และกฎหมายอื่น ให้ยุทธภัณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การ มหาชน ) ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ไม่อยู่ ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย บัญชีท้ายกฎกระทรวง กําหนด ยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2555 ดังนี้ 1. อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิงหรือ ฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจนําไปใช้ในการรบหรือการสงคราม ได้ 2. สารเคมีที่ใช้ในการสงครามเคมี 3. สารเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุ ระเบิด 4. วัตถุระเบิด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แจ้งกำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530 ตามแนบท้ายประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ 


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดยุทธภัณฑ์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ( องค์การมหาชน ) ที่ไม่อยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google