งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ตุลาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป “ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 1. เมื่อปรากฏหลักฐานว่ามีผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ สรุปรายงานการตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ในคดีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับพิจารณาแล้วเห็นว่า
(1) ไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป (2) การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหาให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป (3) ไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดเดิมซ้ำเกิน 4 ครั้ง ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

4 สรุปสาระสำคัญ 3. การพิจารณาเปรียบเทียบปรับให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับพิจารณาจากพยานหลักฐาน ดังนี้ (1) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (2) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี) (3) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาตามแบบ ปปว. ๐๑ ท้ายระเบียบนี้ (ถ้ามี) (4) บันทึกคำให้การของผู้กระทำความผิดตามแบบ ปปว. ๐๒ ท้ายระเบียบนี้

5 สรุปสาระสำคัญ 4. ในการเปรียบเทียบปรับให้ทำเป็นบันทึกการเปรียบเทียบปรับตามแบบ ปปว. ๐๓ ท้ายระเบียบนี้ 5. ในการเปรียบเทียบปรับให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับกำหนดเงินค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดจะชำระ โดยคำนึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด 6. เมื่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับดำเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งผลการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการให้ผู้กระทำความผิดนำเงินมาชำระค่าปรับตามที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เปรียบเทียบปรับ

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 2. กรณีกระทำความผิด ต้องนำเงินมาชำระค่าปรับตามที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เปรียบเทียบปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดได้รับแจ้งผลเปรียบเทียบปรับ ตามแบบ ปปว. ๐๔ ท้ายระเบียบนี้ แนบท้ายแบบปปว. ๐๑ แบบปปว. ๐๒ แบบปปว. ๐๓ แบบปปว. ๐๔

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google