งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ขยายเวลาให้โรงงานติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษภายในเวลาที่กำหนดนั้น ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานจำนวนมากที่เข้าข่าย ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จึงได้ขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมออกไปอีก

3 สรุปสาระสำคัญ ยกเลิก ความในวรรค 4 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 กำหนดในข้อ 1.2 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ ออกในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ ในประกาศฯ ระบุว่า - โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป จนถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือมีปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดีช่วงไหลเข้า (Influent BOD Load) ตั้งแต่ 4,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป ให้ขยายเวลาการติดตั้งออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
 กำหนดในข้อ 1.3 และข้อ 1.4 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ ออกในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 มกราคม 2548 (ต่อ)

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อ 1.3 ในประกาศฯ ระบุว่า โรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ ข้อ 1.4 ในประกาศฯ ระบุว่า โรงงานที่มีปริมาณนํ้าทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้ขยายเวลาการติดตั้งออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google