งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ ลงวันที่21 มีนาคม พ.ศ. 2551 2. โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ "บัญชีท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553"

3 สรุปสาระสำคัญ กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานให้สมบูรณ์ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับแจ้งผ่านระบบการรายงานด้วยอิเลคทรอนิกส์

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. การรายงานมลพิษน้ำในแบบ รว. 2 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน โดยต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังนี้ ก) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ข) โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ำเสีย

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. การรายงานมลพิษอากาศในแบบ รว. 3 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน หรือใช้ค่าการคำนวณกรณีเป็นการระบายในลักษณะฟุ้งกระจาย (Fugitive Emission) และในกรณีโรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้อาจใช้ค่าที่เทียบเคียงผลการตรวจวัดในสภาวะเดียวกัน กรณีไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณตามวิธีที่สากลยอมรับ โดยต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังนี้ ก) ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) ข) สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตามชนิดหรือประเภทโรงงาน

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษต้องทำการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. การรายงานตามแบบรายงาน รว. 1 รว. 2 และ รว. 3 ให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยค่าที่ได้จากการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่รายงานงวดที่ 1 และค่าที่ได้จากการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้รายงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google