งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1.1 ข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบ วอ./อก.3 ท้ายประกาศนี้หรือตามมาตรฐาน ISO หรือตามข้อกำหนดระบบ GHS 1.2 ข้อกำหนดของวัตถุอันตราย 1.3 เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 1.4 เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด (ถ้ามี) 1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลหรือตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด หรือเอกสารยืนยันข้อกำหนดของวัตถุอันตรายนั้น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2.ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปฏิทินแห่งปีที่ 6 นับแต่ปีที่ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 3.ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอต่ออายุตามแบบ วอ./อก.4 ท้ายประกาศนี้ 4.หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงค์จะแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ/อก.8 ท้ายประกาศนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
5.การยื่นคำขอเรื่องการผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตราย, การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือยื่น ณ สถานที่ใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 6.การขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้ผู้รับใบสำคัญยื่นคำขอภายใน 90 วัน ก่อนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google