งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ

2 ความหมาย ทรงนักเรียน เป็นทรงผมสำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยนักเรียนชายมีลักษณะส่วนผมขาวและผมนวลสูงมาก ส่วนมนจะมีผมสั้นเกรียน โดยรอบมนเล็กน้อย ส่วนนักเรียนหญิงไว้ผมด้านข้างและด้านหลังสั้นเสมอกัน

3 ความเป็นมาของทรงนักเรียน
มีคำตอบสรุปความได้ว่า ประเทศไทยรับทรงผมทรงนักเรียนทั้งเครื่องแบบต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงสงครามนั้นเกิดเหาระบาดมาก ประชาชนจึงนิยมตัดผมสั้น

4 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2515) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ ในเรื่องเกี่ยวกับทรงผมที่ ไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน

5 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 ซม.และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดเครา 2.นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

6 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 แก้ไขเป็น
1.นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวด ไว้เครา 2.นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

7 อย่าง ไรก็ตาม ขณะนี้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ. ศ
อย่าง ไรก็ตาม ขณะนี้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) อยู่ในขั้นตอนที่กำลังพิจารณาออกกฎกระทรวงใหม่ และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพราะคณะทำงานปรับปรุงกฎกระทรวง จะได้รับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปทบทวนการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดชาวเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google