งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่ 1 ให้ทบทวนโยบายแนว ทางการดำเนินงานที่ ผ่านมา ของ ส. ป. ก. พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 1. กิจกรรมการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่ 1 ให้ทบทวนโยบายแนว ทางการดำเนินงานที่ ผ่านมา ของ ส. ป. ก. พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 1. กิจกรรมการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นที่ 1 ให้ทบทวนโยบายแนว ทางการดำเนินงานที่ ผ่านมา ของ ส. ป. ก. พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 1. กิจกรรมการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรและสร้างมูลค่าที่ดินทำกิน 3. ด้านบริหารจัดการ

2  1. เร่งรัดการจัดที่ดินเอกชน  2. จัดทำฐานข้อมูลด้านที่ดินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  3. แก้ไขกฎระเบียบให้เอื้ออำนวยในการจัดที่ดิน  4. เร่งรัดการดำเนินการแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ปฏิรูปที่ดิน  5. แก้ไขระเบียบให้สามารถโอนสิทธิให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมรายอื่นได้  6. เร่งรัดพัฒนากรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร  7. แผนพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  8. อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน  9. สร้างแรงจูงใจ ขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ 2 แนวทางการดำเนินงานของ ส. ป. ก. ต่อไปใน 4 ปี ข้างหน้า

3  1. ความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ส. ป. ก. และ จังหวัด  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  3. นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  4. แผนบริหารราชการแผ่นดิน  5. นโยบายรัฐบาล, รัฐมนตรี  6. พ. ร. บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประเด็นที่ 3 วิเคราะห์เครื่องมือ แนว ทางการจัดทำ แผนงานและงบประมาณ ปี 2554

4  ประเด็นที่ 3 วิเคราะห์เครื่องมือ แนวทางการจัดทำ แผนงานและ งบประมาณ ปี 2554  7. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  8. คู่มือระเบียบงบประมาณประจำปี  9. ฐานข้อมูลการจัดที่ดิน  10. กลไกการดำเนินงานของ ส. ป. ก.

5 ประเด็นที่ 4 สรุปแนวทาง งบประมาณภาพรวม ส. ป. ก.  1 การจัดที่ดินของรัฐ  2 การจัดที่ดินเอกชน  3 การติดตามการทำประโยชน์  4 การอบรมหลักสูตรสิทธิหน้าที่ของเกษตรกร  5 การปรับปรุง ส. ป. ก. 4-01 ให้มีมาตรฐานเดียว  6 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเพิ่มมูลค่า ที่ดินทำกิน  7 การบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การพัฒนา  8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  9 การพัฒนาเฉพาะพื้นที่

6 ประเด็นที่ 5 วิเคราะห์เชื่อมโยงแผนงาน และงบประมาณ ของ ส. ป. ก. กับแผนบูรณา การจังหวัด  1. แผนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัด ที่ดินทำกิน  2. การบูรณาการแผนงาน ส. ป. ก. ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  จังหวัดและระยะเวลาที่สัมพันธ์กัน  ---------------


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่ 1 ให้ทบทวนโยบายแนว ทางการดำเนินงานที่ ผ่านมา ของ ส. ป. ก. พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 1. กิจกรรมการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google