งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ กลยุทธหลัก 1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาสอันควร ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคาม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 48-51 1. ความพร้อมรบของกองทัพใน การเผชิญภัยคุกคาม มีความพร้อม ตลอดเวลา 2. ระดับการมีส่วนร่วมและ กิจกรรมของทุก ภาคส่วนในการฝึกกำลัง ป้องกันประเทศ มีความพร้อม ตลอดเวลา ข. การป้องกันประเทศ

4 กลยุทธหลัก 1. พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วม 2. พัฒนาความพร้อม ความทันสมัย และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติภารกิจ ทั้งปวงของกองทัพ 3. พัฒนาบทบาทของกองทัพในการ พัฒนาประเทศและร่วมแก้ไขปัญหาภัย คุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มี ความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์ และปัญหา

5 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถควบคุมสถานการณ์ความ ไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ มีระบบข่าว กรอง ระบบการเตือนภัย และระบบ บริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และ มีระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มี ประสิทธิภาพ ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ

6 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 48- 51 1. สถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่ระดับภาวะ ปกติ 2. ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มี ประสิทธิภาพและสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในการ วิเคราะห์นโยบายและแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดตั้งระบบข้อมูล เชิงลึกด้าน การข่าวที่มี ประสิทธิภาพ และ สามารถแจ้งเตือน ภัยคุกคาม ได้ถูกต้อง ทันเวลาทั้งใน ประเทศและนอก ประเทศ 3. จำนวนผู้ได้รับการกำหนด สถานะตามกฎหมาย ครบถ้วน 4. จำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองไม่เพิ่มขึ้น

7 กลยุทธ์หลัก 1. ปรับโครงสร้างระบบและบูรณาการการ แก้ไขปัญหาให้สามารถยุติสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรม ขจัดเงื่อนไขทั้งปวงทั้งใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ระดับประเทศ 3. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และ สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ประชาชน

8 4. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงาน การข่าวกรองของภาครัฐ และให้ ความสำคัญกับการพัฒนาการข่าวภาค ประชาชน 5. จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้ แล้วเสร็จภายในปี 2548 6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองครบ ทุกภาคภายในปี 2549 7. จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ เพื่อให้พร้อมเผชิญ วิกฤตการณ์ที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ ให้ แล้วเสร็จภายในปี 2551 8. ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ ก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และการ ฟอกเงิน บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของ ชาติ.

9 9. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในวิกฤตการณ์ ระดับชาติ 10. แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ผู้ลักลอบ เข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกั้นการเข้ามาใหม่ ปราบปราม ขบวนการนำเข้าและจัดระเบียบแรงงานต่าง ด้าว ที่ผิดกฎหมาย 11. แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่าง สิทธิพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง แห่งชาติ 12. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศ ต้นทาง


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google