งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ว ฟิสิกส์ 3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ว ฟิสิกส์ 3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ว 42203 ฟิสิกส์ 3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
PHYSICS2005 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา ว ฟิสิกส์ 3 PKoungurai

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
PHYSICS2005 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศึกษาหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในเรื่อง สมดุลของแรง และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสมดุล การหาค่างาน พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานกล และประสิทธิภาพของเครื่องกล การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม PKoungurai

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
PHYSICS2005 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ และหลักการไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์โมเมนตัม PKoungurai

4 สมดุลกล(Mechanical Equilibrium)
PHYSICS2005 หน่วยการเรียนรู้ สมดุลกล(Mechanical Equilibrium) สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง(Translation Equilibrium) สมดุลต่อการหมุน(Rotational Equilibrium) สมดุลโดยสมบูรณ์(Complete Equilibrium) PKoungurai

5 งานและพลังงาน(Work&Energy)
PHYSICS2005 หน่วยการเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) งานและกำลังเชิงกล(Work&Mechanical Power) พลังงานกล(Mechanical Energy=Kinetic+Potential) หลักอนุรักษ์พลังงานกล(Conservation of Energy) PKoungurai

6 หน่วยการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions)
PHYSICS2005 หน่วยการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions) โมเมนตัมและการดล(Momentum&Impulse) การชนแบบต่างๆ(Collision) หลักอนุรักษ์โมเมนตัม(Conservation of Momentum) PKoungurai

7 แรงและการรวมแรง โมเมนต์และการหมุน สมดุลกล(Mechanical Equilibrium)
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ สมดุลกล(Mechanical Equilibrium) แรงและการรวมแรง โมเมนต์และการหมุน เรขาคณิตกับFree Body Diagram PKoungurai

8 PHYSICS2005 แรงและการรวมแรง PKoungurai

9 PHYSICS2005 แรงและการรวมแรง PKoungurai

10 PHYSICS2005 แรงและการรวมแรง PKoungurai

11 PHYSICS2005 โมเมนต์และการหมุน PKoungurai

12 แรง เวลา ระยะกระจัด ความเร็ว มวล
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) แรง เวลา ระยะกระจัด ความเร็ว มวล PKoungurai

13 งานและพลังงาน(Work&Energy)
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) F m S PKoungurai

14 งานและพลังงาน(Work&Energy)
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ งานและพลังงาน(Work&Energy) PKoungurai

15 มวล ความเร็ว เวกเตอร์ ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions) มวล ความเร็ว เวกเตอร์ PKoungurai

16 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้
PHYSICS2005 ฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชน(Momentum&Collisions) PKoungurai

17 การวัดและการประเมินผล
PHYSICS2005 การวัดและการประเมินผล 1.คะแนนจากทดสอบก่อนเรียน 10% 2.คะแนนจากทดสอบระหว่างเรียน 30% 3.คะแนนจากทดสอบหลังเรียน 20% 4.คะแนนจากงานที่รับมอบหมาย 30% 5.คะแนนจากเวลาเรียน 10% PKoungurai

18 สอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
PHYSICS2005 สอบผลสัมฤทธิ์การเรียน 1.คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 2.คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน PKoungurai

19 PHYSICS2005 PKoungurai

20 มีปัญหา...สอบถามได้ที่ห้องพัสดุ
PHYSICS2005 มีปัญหา...สอบถามได้ที่ห้องพัสดุ PKoungurai


ดาวน์โหลด ppt วิชา ว ฟิสิกส์ 3 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google