งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและสถานศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 วัตถุประสงค์ พัฒนาและสร้างความเข้าใจ แนวทาง หลักเกณฑ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

3 กว่าจะถึงวันนี้ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เป้าหมาย คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

4 วิธีการดำเนินงาน ศึกษาปัญหา พัฒนาเครื่องมือ นำไปใช้จริง ติดตามผล

5 ปัญหาอุปสรรค เครื่องมือการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ความเชี่ยวชาญ สามารถ ศักยภาพในการประเมิน และให้แนะนำสถานศึกษา ความน่าเชื่อถือ งบประมาณ

6 พัฒนาเครื่องมือ ยกร่างเครื่องมือ สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับปรุงเครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ

7 การนำไปใช้จริง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กำหนดวันการตรวจประเมินคุณภาพ

8 บุคลากรกลุ่มมาตรฐานสถาบันและสถานศึกษา
นายสันติ อภิสิทธิรัตนากร นักวิชาการศึกษา 8ว. นางสาวพัฒน์ศัจกร อรรถาศิลป์ นักวิชาการศึกษา 6 นางสาวพัชรี คนใหญ่ นักวิชาการศึกษา 6ว. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร นักวิชาการศึกษา 5 นางธิติยาภรณ์ จั่นบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นายอาทิตย์ ผดุงเดช พนักงานราชการ

9 บุคลากรกลุ่มมาตรฐานสถาบันและสถานศึกษา
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพิศณุ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวทิพานี สมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

10 เอกสารที่ได้รับ คู่มือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
คู่มือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เกณฑ์การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

11 ตารางการประชุม แบ่งกลุ่มตามภาคเพื่อกำหนดวันตรวจประเมิน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google