งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสำคัญ (Keywords) ที่แสดง คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น สังกัด สรุปโดย นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสำคัญ (Keywords) ที่แสดง คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น สังกัด สรุปโดย นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.35."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสำคัญ (Keywords) ที่แสดง คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น สังกัด สรุปโดย นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.35 (20 พ. ค.55)

2 เชิงคุณภาพ ( ต้องใช้ความรู้ มาก ) เชิงปริมาณ อย่างชัดเจน ( ๙ ) อย่างเหมาะสม ( ๓ ) การวิเคราะห์ ( ๓ ) อย่างเป็นระบบ ( ๗ ) การสะท้อน ( ๒ ) เน้นคุณภาพ ผู้เรียน ( ๒ ) สอดคล้อง ( ๓ ) อย่าง หลากหลาย ( รูปแบบ / วิธีการ / เครื่องมือ )( ๗ ) ทันสมัย ( ๑ ) ครบถ้วน ( ๕ ) ถูกต้อง ( ๒ ) เป็นรูปธรรม / เป็นปัจจุบัน ( ๒ )

3 เชิงคุณภาพ ( ต้องใช้ความรู้ มาก ) เชิงปริมาณ ครอบคลุม ( ๕ ) มาใช้ในการ วางแผน ( ๕ ) A-  P ( อย่าง ) มี ประสิทธิภาพ ( ๒ ) กระบวนการ สร้างความเข้าใจ ( ๑ ) มีส่วนร่วม ( ๘ ) ข้อมูลที่อ้างอิง ได้ ( ๑ ) ผู้เรียนร่วม ( ๑ ) อย่างคุ้มค่า ( ๓ ) ความพึงพอใจ ( ๒ ) ประหยัด ( ๒ ) ร้อยละ...( ๒ )

4 สรุปจำนวนครั้ง ของคำสำคัญที่ ปรากฏ เชิงปริมาณ 1.( ๙ ) อย่าง ชัดเจน 2.( ๘ ) ( ทุกฝ่าย ) มี ส่วนร่วม 3.( ๗ ) ( อย่างเป็น ) ระบบ 4.( ๗ ) ( อย่าง ) หลากหลาย 5.( ๕ ) ครอบคลุม 6.( ๕ ) นำมาใช้ใน การวางแผน 7.( ๕ ) ครบถ้วน 8.( ๔ ) ( อย่าง ) ต่อเนื่อง บรรลุ วัตถุประสงค์ ( ๒ ) ให้ความร่วมมือ ( ๒ ) ( ตาม ) ช่วงเวลา ที่กำหนด ( ๑ ) อย่างต่อเนื่อง ( ๔ )


ดาวน์โหลด ppt คำสำคัญ (Keywords) ที่แสดง คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น สังกัด สรุปโดย นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google