งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมของสาขาบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมของสาขาบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมของสาขาบริการสุขภาพ
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2 อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด
อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด

3 สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย
สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย 7. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ 8. บรูไนดารุสซาลาม 4. กัมพูชา 9. ลาว 5. พม่า เวียดนาม

4 สามเสาหลัก 1.ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคม ด้านวัฒนธรรมอาเซียน

5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6 กรอบการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพกับต่างประเทศ
ประชุม ปรึกษา เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลด้านธุรกิจสุขภาพที่สำคัญ การผ่อน คลายกฎ ระเบียบ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน การให้บริการสุขภาพข้ามพรมแดน ผ่าน Web Portol หรือ Direct call สร้างความเชื่อมั่นโดยการพัฒนามาตรฐาน JCI Joint commission international ( มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ระดับโลก ) และ เวชระเบียนให้ได้เกณฑ์ HL 7 health level 7 ( มาตรฐานสารสนเทศ ทางการแพทย์ที่ยอมรับของโลก )

7 กรอบการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพกับต่างประเทศ
การเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก รัฐบาลได้โดยตรง ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางออกมารับการ รักษาพยาบาลในประเทศไทยในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ารับการ รักษาในประเทศตนเอง ส่งเสริมให้นักธุรกิจชาวไทยสามารถใช้สิทธิ์เปิดเสรีการค้าและ บริการสุขภาพ ในต่างประเทศ ได้รับการลดภาษี และยอมรับ คุณสมบัติเบื้องต้นของใบอนุญาตการประกอบกิจการของ รพ./ คลินิก

8 กรอบการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพกับต่างประเทศ (ต่อ)
การเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานการยอมรับร่วม ( MRA) ของผู้ให้บริการวิชาชีพในประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล การผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาในแรงงานกึ่งวิชาชีพ เช่น พนักงานผู้ให้บริการ ( Spa Therapist ) หรือ Care worker ซึ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทางไป ทำงานในต่างประเทศ ให้สามารถไปทำงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

9 กรอบการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพกับต่างประเทศ (ต่อ)
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เช่น การให้ความ ช่วยเหลือ ในการจัดโปรแกรมการรักษาพยาบาลชั้นสูง หรือ บริการที่ ไทยมีความเชี่ยวชาญแก่ต่างประเทส มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร การ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการทำวิจัยและพัฒนาทาง บริการสุขภาพร่วมกัน

10 ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 2. อุปสรรคทางการค้าจะลดลง 3. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11 การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ สมาชิกอาเซียน พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมของสาขาบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google