งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 อาชีพ ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียนใน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 อาชีพ ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียนใน ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 อาชีพ ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียนใน ปี 2558

2 อันดับแรกเรามารู้จักกับ AEC กันก่อน ?
AEC ย่อมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

3 เมื่อรวมตัวกันเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 7 อาชีพแรก ที่มีข้อตกลงกันแล้ว ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

4 เรามาดูรายละเอียดของลักษณะงานกัน ดังนี้
เรามาดูรายละเอียดของลักษณะงานกัน ดังนี้ 1.แพทย์ คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยา ให้การรักษา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ 2.ทันตแพทย์ คือ ผู้วินิจฉัยการบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกร และการกระทำใด ๆ ในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำฟันใน ช่องปาก

5 รายละเอียดของลักษณะงาน (ต่อ)
3.นักบัญชี คือ ผู้ดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน 4.วิศวกร คือ ผู้นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะการคิดค้น การออกแบบ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อส่ง เสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์

6 รายละเอียดของลักษณะงาน (ต่อ)
5.สถาปนิก คือ ผู้ที่ออกแบบ และวางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ 6.พยาบาล คือผู้มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถาบันที่มีการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและสังเกตบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบ การเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค

7 รายละเอียดของลักษณะงาน (ต่อ)
7.นักการสำรวจ คือเป็นวิชาชีพที่ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรือเพื่องานอื่น ๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้งและวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเลและเหมืองแร่และ การสำรวจประเภทอื่น ๆ

8 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี อ้างอิงจาก

9 คณะผู้จัดทำ 2.นางสาวรัตติยา เขียวบ้านใหม่ รหัส 5380101330
1.นางสาวปริยากร นากระโทก รหัส 2.นางสาวรัตติยา เขียวบ้านใหม่ รหัส 3.นางสาววชรินทร์ ริมใหม่ รหัส 4.นางสาววรรณวิภา กิ่งแก้ว รหัส 5.นางสาววิชญุนาฏ พิรักษา รหัส โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ปี 3 หมู่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จิตวิทยาแนะแนวเด็กและวัยรุ่น (105272)

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 7 อาชีพ ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียนใน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google