งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการตรวจประเมิน PMQA กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554)

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10 )

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายชื่อคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.1)

5 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 IT1 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ - ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลด้านพลังงาน (สป.พน.) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) (สป.พน.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการพลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูล ก๊าซชีวภาพ(สนพ.) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.) IT1 : พัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน

7 IT2 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
ปี 2553 ปี 2554 ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง 1. กระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.) - 2. กระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.)  3. กระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูล Emission (สนพ.) 4. กระบวนการจัดหาพลังงาน (ทุกประเภท รวมแหล่งปริมาณสำรอง) ปรับปรุงฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพ ชีวมวลในประเทศไทย (พพ.) 5. กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (การผลิต การจำหน่าย การใช้และอนุรักษ์พลังงาน) พัฒนาฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้พลังงาน (Energy Consumption) (พพ.) 6. กระบวนการผลิตพลังงานทดแทน  พัฒนาฐานข้อมูล ก๊าซชีวภาพ (สนพ.) 7. กระบวนการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

8 IT3 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน
ปี 2553 ปี 2554 ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง 1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ - 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) 3. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พพ.) 4. กระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บ ฐานข้อมูลถามตอบกระทู้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) 5. กระบวนการบริหารงบประมาณ

9 IT4 - IT7 รหัส เจ้าภาพหลัก แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT4
สป.พน. / พพ. การพัฒนา website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5 ธพ. ปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) สป.พน. IT6 สนพ. แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 แผนการจัดการความรู้

10 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.2 ตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

11 คณะทำงานคัดเลือกตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด
RM 4.1 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เว็บไซด์ของส่วนราชการ (คัดเลือกเป็นตัวชี้วัดหมวด 4) RM 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 RM 4.4 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล statXML RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ การดำเนินงานขั้นต่อไป วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ภายใน 18 มี.ค. 54 เสนอรายการฐานข้อมูลที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2554 (IT1-IT3) ต่อ CEO ลงนามเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการ 24 มี.ค. 54 ส่งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การแต่ละ IT (แบบฟอร์ม 1) ให้ฝ่ายเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ แต่ละ IT 28 มี.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2554 เพื่อพิจารณาขั้นตอน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ คณะทำงาน 31 มี.ค. 54 ส่งขั้นตอนการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 แก่ กพร. สป.พน.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google