งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห้องประชุม ฝ.101 ชั้น 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร 1

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด) 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กองหรือเทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน 3.3 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (13 ตัวชี้วัด)  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Edit by M&E

3 ตัวชี้วัด ระเบียบวาระการประชุม เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ 26.03.57)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระการประชุม สรุปตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ ตามการเจรจาตัวชี้วัด วันที่ 26 มีนาคม 2557 ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ ) 1.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ 10) interval = x ± ร้อยละ 0.5 Edit by M&E

4 ตัวชี้วัด ระเบียบวาระการประชุม เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ 26.03.57)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ ) 1.3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้ำหนักร้อยละ 10 interval = x ± ร้อยละ 0.1 Edit by M&E

5 ตัวชี้วัด ระเบียบวาระการประชุม เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ 26.03.57)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ ) 1.4.1 ร้อยละของสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนามีอัตรา การเพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 8 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 73 interval = x ± ร้อยละ 1.5 Edit by M&E

6 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ตัวชี้วัด เจรจาตัวชี้วัด (วันที่ ) 1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ น้ำหนักร้อยละ 7 ค่าระดับ 3 = ร้อยละ 69 interval = x ± ร้อยละ 1 Edit by M&E

7 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือฟื้นฟูสหกรณ์ตามแผนงาน ** ที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ส.ก.พ.ร.) เพิ่มเติม** อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา Edit by M&E

8 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระการประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ คำรับรองและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2557 Edit by M&E

9 ระเบียบวาระการประชุม ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระการประชุม 3.1 (ร่าง)กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด)  ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70 การประเมินประสิทธิผล (70) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (5 ตัวชี้วัด) Edit by M&E

10 ระเบียบวาระการประชุม ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ร่างกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (6 ตัวชี้วัด)  ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายใน 30 การประเมินประสิทธิภาพ (20) 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2 ตัวชี้วัด) 5 3. การประหยัดพลังงาน 4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 10 การพัฒนาองค์การ (10) 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (2 ตัวชี้วัด) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (3 ตัวชี้วัด) รวม 100 Edit by M&E

11 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า/กลุ่มสถาบัน ระเบียบวาระการประชุม Edit by M&E **download เอกสารได้ที่

12 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.3 ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระยะเวลา กิจกรรม ภายใน 12 พ.ค. 2557 หน่วยงานส่งรายงานผลประเมินผลตนเองตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ต.ค – 31 ต.ค. 2557) ระดับกระทรวง/ระดับกรม ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทางเอกสารและ ภายใน พ.ค ถึง มิ.ย. 2557 หน่วยงานส่ง คำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับ สำนัก/กอง/สำนักงาน ที่ผู้บริหารหน่วยงานลงนามแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมนำเสนออธิบดีและรองอธิบดีที่กำกับดูแลลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ภายใน 10 ก.ค. 2557 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 มิถุนายน 2557)ระดับกระทรวง ระดับกรมและ สำนัก/กอง ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทางเอกสารและ Edit by M&E

13 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.3 (ต่อ) ระเบียบวาระการประชุม ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนัก/กอง/สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระยะเวลา กิจกรรม ภายใน 10 ต.ค. 2557 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน2557)ระดับกระทรวง ระดับกรมระดับสำนัก/กอง และแบบฟอร์มสรุปผลคะแนนระดับ บุคคล สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (ตัวชี้วัดระดับกรม) ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือ ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ทาง เอกสารและ ธ.ค – ม.ค 2558 สำนักงานก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯรอบ 12 เดือน ณ กระทรวง Edit by M&E

14 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม
  ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (13 ตัวชี้วัด) Edit by M&E

15 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (5 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 45 1.2 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Famer (Output Joint KPI : Zoning) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างการเจรจาตัวชี้วัดระดับกระทรวง 1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2 ตัวชี้วัดย่อย) (สสส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 10 1.4 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ(2 ตัวชี้วัดย่อย) (สพส.) **น้ำหนัก ร้อยละ 10 1.5 ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ **น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4, 1.5 อยู่ระหว่างการเจรจาตัวชี้วัดกับ ส.ก.พ.ร. หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1.6 1.6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน **น้ำหนัก ร้อยละ 15

16 ดำเนินการสำรวจผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85 ผู้รับบริการ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่รับบริการจากหน่วยงาน ดำเนินการสำรวจผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์

17 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 87 89 91 93 95 น้ำหนักร้อยละ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายงานลงทุน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 70 73 76 79 82 น้ำหนักร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 3.2 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 3.1

18 ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับคะแนน ข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3-5 รวม ไฟฟ้า 1.0000 0.2500 0.5000 1.5000 5.0000 น้ำมัน รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

19 อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) ** รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5 1 3 5 ส่งภายหลัง 30 เม.ย. 2557 ส่งภายใน 30 เม.ย.2557 ส่งภายใน 30 เม.ย และครบถ้วนทันสมัย

20 ตัวชี้วัดที่ 6.2 :ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ
น้ำหนัก ร้อยละ 4 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ครั้งที่ 1 pre-test ผลสำรวจระหว่างวันที่ กันยายน 2556 มาเป็นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ส่งแผนฯ ภายใน 30 เมษายน 2557) ผู้รับผิดชอบ : กกจ. กค. และ ศสท. **กรณีไม่จัดส่งแผนตามกำหนด จะได้คะแนนตัวชี้วัดนี้เท่ากับ คะแนน ครั้งที่ 2 post-test สำรวจระหว่างวันที่ กันยายน 2557 คำถามด้านทุนมนุษย์ 10 ข้อ คำถามด้านทุนสารสนเทศ 6 ข้อ คำถามด้านทุนองค์การ 14 ข้อ (รวมทั้งหมด 30 ข้อ)

21 ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสมรรถนะ องค์การ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสมรรถนะ องค์การ (ต่อ) น้ำหนัก ร้อยละ 4 คะแนนตัวชี้วัดที่ = X + (0.2 x Y) X ระดับการดำเนินการ 1 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และ ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 2 ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1 3 จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 4 โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดำเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 Y = จำนวนข้อคำถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมีน้ำหนัก ข้อละ 0.2

22 เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กระบวนการรับจดทะเบียนสหกรณ์) (สนม.) 3 ตัวชี้วัดย่อย น้ำหนัก ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ น้ำหนักร้อยละ 1.5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 น้ำหนักร้อยละ 1.5 ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (สำรวจโดยสำนักงาน ก.พ.ร.) เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85 น้ำหนักร้อยละ 2 หมายเหตุ หน่วยงานใดที่ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 7 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 1.6

23 ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน)
น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 80 % 2 รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 90 % 3 รายการข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานจัดทำครบถ้วนตามมาตรฐานข้อมูลกลาง 100 % 4 หน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน นำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทาง 5 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง ในประเด็นความทันสมัย (ข้อ2)ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

24 ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 - 50 ปรับปรุง 60 พอใช้ 70 ดี 80 ดีเด่น รายละเอียดตัวชี้วัด คะแนนประเมิน (ร้อยละ) พิจารณาผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของหน่วยงาน ตามแนวทางขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 100 1. จัดทำ/ส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเอกสาร หรือ ไฟล์ข้อมูล ส่งถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ***หากหน่วยงานใดส่งรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ คะแนน ของคะแนนประเมินร้อยละ 20 (นับเฉพาะวันทำการ) 20 2. ผลการประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของคณะทำงานฯ ที่กรมแต่งตั้ง ดังนี้ 80 2.1 คะแนนประเมิน 80 คะแนนขึ้นไป 2.2 คะแนนประเมิน คะแนน 2.3 คะแนนประเมิน คะแนน 2.4 คะแนนประเมิน คะแนน 2.5 คะแนนประเมินต่ำกว่า 50 คะแนน 70 60 50

25 รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ น้ำหนัก ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80 85 90 95 100 รับผลร่วมกันทุกสำนัก/กอง

26 ตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้
น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 สำนัก/กอง /สสพ.1,2 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ซึ่งแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายตามตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (แบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู้) 2 การระบุแหล่งความรู้ (Identify) ที่ใช้ในงาน 3 จับความรู้ (Capture) อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 4 การจัดเก็บความรู้ (Storage) โดยรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้นำเข้า Digital file องค์ความรู้ ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้ จัดส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (แนบไฟล์) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 (

27 ตัวชี้วัดที่ 13 :ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP น้ำหนัก ร้อยละ 2.5 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 ทบทวนและปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดส่งแผนฯ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ( 3 ทดสอบแผนบางส่วน ได้แก่ Call Tree และ Tabletop Testing พร้อมทั้งรายงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทางเอกสารและ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ( 5 การทดสอบแผนโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ โดยการจำลองเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ครั้ง/ปี ร่วมกันทุกหน่วยงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 1. ผู้จัดการแผน BCP : สำนักงานเลขานุการกรม , 2. ฝ่ายอาคารสถานที่ : กองคลัง 3. พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองหลัก : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 4. ไอทีและระบบสารสนเทศ : ศูนย์สารสนเทศ) 5. ทุกหน่วยงานร่วมซ้อมแผนและสังเกตการณ์ รายงานผลการดำเนินการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม (

28 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 28


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google