งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการติดตามประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการติดตามประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการติดตามประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (2548-2554)
นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 25 ก.ค. 2548

2 ประเด็นที่นำเสนอ การติดตามประเมินผลแผนอนุรักษ์ฯ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการติดตามประเมินผล

3 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน

4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน เลขานุการกรม 17 สำนักงาน เลขานุการกรม สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน 26 สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน สำนักวิเคราะห์ แผนพลังงาน * งานบริหารทั่วไป * งานการเจ้าหน้าที่ * งานช่วยอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ * งานการคลัง * ส่วนยุทธศาสตร์นโยบาย และแผนพลังงาน * ส่วนพัฒนาระบบ สารสนเทศพลังงาน * ส่วนติดตาม และประเมินผล * ส่วนปิโตรเลียม * ส่วนไฟฟ้า * ส่วนอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน

5 การติดตามและประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน
กรรมการกองทุนฯ อำนาจหน้าที่ อนุฯประเมินผล อนุมัติเงินกองทุนเพื่อจ้างที่ปรึกษาประเมินผล ประเมินผลรายโครงการ เสนอข้อพิจารณาประกอบรายงานประเมินผล ตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อนุฯประเมินผล สนพ. งานประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน รายงานผล

6 ปัญหาและอุปสรรค การประเมินที่ผ่านมาทิ้งช่วงเวลาห่าง ผลการประเมินไม่สมบูรณ์ โครงการขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถปรับแก้โครงการได้ทันการ ขาดเอกภาพในการติดตามประเมินผลโครงการ เจ้าหน้าที่ สนพ. มีจำนวนไม่เพียงพอ

7 แนวทางการประเมินผลแผนอนุรักษ์ฯ
ประเมินผลรายโครงการอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วม ประเมินผลจากระดับโครงการ สู่แผนงาน และแผนอนุรักษ์

8 เป้าประสงค์ของแนวทางการประเมินผล
Awareness ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับแนวทางการติดตามประเมินผล Attempt ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงานในการทำงาน Achievement มีการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงงาน

9 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ประเมินความเหมาะสมของแผนการดำเนินโครงการและการสนองตอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ก่อนดำเนินโครงการ(Pre-Project) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร ระหว่างเนินโครงการ(Ongoing-Project) เสร็จสิ้นโครงการ(Project Completion) ประเมินถึงผลสำเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ ผลกระทบ/ความยั่งยืน(Post-Project) เพื่อดูผลสำเร็จต่อเนื่อง ผลประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะยาว

10 การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
 ตรวจติดตามและทบทวน  ตรวจสอบ จับผิด  สร้างความเข้าใจ  สร้างความขัดแย้ง  รับฟังความคิดเห็น  การแสดงความเห็น  ร่วมกันวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์

11 รายงานผลการติดตามและประเมินผล จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การประเมินผลโครงการ แผนงาน และแผนอนุรักษ์ฯ เป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2548 ยุทธศาสตร์ แผนอนุรักษ์พลังงาน BSC แผนงานพัฒนา พลังงานทดแทน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนงานบริหาร เชิงกลยุทธ์ CIPPI โครงการ รายงานผลการติดตามและประเมินผล จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

12 แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3
เป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ 7,530 ktoe 10,353 ktoe พลังงานแสงอาทิตย์ 33 ktoe พลังงานลม ktoe พลังงานน้ำ ktoe พลังงานชีวมวล ,673 ktoe พลังงานก๊าซชีวภาพ 1,625 ktoe พลังงานจากพืช ,078 ktoe สาขาขนส่ง ,269 ktoe สาขาอุตสาหกรรม 3,411 ktoe สาขาบ้านอยู่อาศัย ktoe งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย งานบริหารจัดการ งานอื่นๆ มีผู้จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 400 คน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนประถมและมัธยมอย่างน้อย 30,000 โรงเรียน พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาโดยผลิตบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 1,400 คน พัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านพลังงานระดับท้องถิ่น 500 คน

13 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2548 แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ 50 % 35 % 15 % งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค 65 % งานพัฒนาและสาธิต % งานพัฒนาบุคลากร % งานประชาสัมพันธ์ % งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค 30 % งานพัฒนาและสาธิต % งานพัฒนาบุคลากร % งานประชาสัมพันธ์ % งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย 33 % งานบริหารจัดการ % งานอื่น ๆ ตามนโยบาย % 650 ล้านบาท 455 ล้านบาท 195 ล้านบาท 1,300 ล้านบาท

14 การกำหนดกลุ่มโครงการในการติดตามและประเมินผล
ชั้นภูมิที่ 1 แผนงาน ชั้นภูมิที่ 2 กลุ่มงาน ชั้นภูมิที่ 3 เทคโนโลยี ชั้นภูมิที่ 4 ระดับผลสำเร็จของโครงการ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค - การใช้พลังงานในสาขาขนส่ง - การใช้พลังงานในสาขาตสาหกรรม - การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ของโครงการหลังจากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ งานพัฒนาและสาธิต - การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรม งานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ แผนพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานจากพืช ระบบฐานข้อมูล กลไกพัฒนาพลังงานที่สะอาด (CDM) แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ์ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย งานบริหารจัดการ งานอื่นๆ รวม โครงการ

15 การประเมินผลโครงการ โดย CIPPI Model ความยั่งยืนของโครงการ
INPUT PROCESS PRODUCT ประสิทธิผล ผลกระทบ ประสิทธิภาพ นโยบายของ สนพ. กลยุทธ์ของ สนพ. แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร กระบวนการดำเนิน โครงการ การจัดการ / การบริหารโครงการ ผลจากการดำเนินโครงการ ผลตอบแทนด้านพลังงาน ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ องค์ความรู้จากโครงการ IMPACT ความมั่นคงด้านพลังงาน การจัดหาพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม CONTEXT ยุทธศาสตร์ของกระทรวง นโยบายของกระทรวง สถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยี การประเมินผลที่ผ่านมา

16 Balanced Scorecard (BSC)
แผนอนุรักษ์พลังงาน พันธกิจ ผลสำเร็จของโครงการ/แผนงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการตามแผนงาน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และงบประมาณ การเรียนรู้และพัฒนา องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ การปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เข้าใจวัตถุประสงค์ กรอบและแนวทางติดตามประเมินผลร่วมกัน มีการประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบชัดเจนในการประสานข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ เรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

18 โครงสร้างการบริหารงานติดตามและประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3
คณะกรรมการกองทุน ฯ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ รายงานผล (ทุกๆ 3 เดือน) คณะทำงาน Steering Committee ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ปรึกษา โครงการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3

19 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการติดตามประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google