งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการ  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการ   ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ. ศ. 2555 ของหน่วยงานให้ สยป. ( หนังสือ สยป. ที่ กท 0502/1725 ลว. 11 ส. ค. 54) ภายในวันที่ 22 ก. ย. 54  สยป. ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๕ ของ กรุงเทพมหานคร ให้ สกก. ภายในวันที่ 27 ก. ย. 54

2 14 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน ส่งให้ สำนักงาน ก. ก. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2554  ภายในวันที่ 17 ต. ค. 54 หน่วยงานต้อง 1. ตัวชี้วัดที่ 3.4 จัดทำ รายละเอียดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด และ ตารางสรุปสาระสำคัญของโครงการ ส่งให้ สกก. 2. ตัวชี้วัดที่ 4.2 จัดส่งตัวชี้วัด ผลลัพธ์การดำเนินการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวน 3 ชุมชน ส่งให้ สกก. ( หนังสือสำนักงาน ก. ก. ที่ กท 0303/2800 ลว. 8 ก. ย. 54)

3 15 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  สำนักงานเขต จัดส่งร่างคู่มือ การปฏิบัติงาน ให้ สกก. ภายในวันที่ 30 พ. ย. 54  ตัวชี้วัดที่ 4.1 หน่วยงานจัดส่ง รายละเอียดผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 – 3 พร้อมแนบเอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ให้ สกก. ภายใน วันที่ 9 ม. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt 13 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google