งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM การกลั่นกรองมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM การกลั่นกรองมาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM การกลั่นกรองมาตรฐาน
กิตติยา อัลภาชน์ 5 กรกฎาคม 2554

2 ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน
แผนการจัดทำมาตรฐาน กว. พิจารณา เลขาฯกว. จัดทำร่างฯ กว. กลั่นกรอง พิจารณา ทบทวน กว. พิจารณา เสนอ กมอ. เวียนร่างฯ ขอข้อคิดเห็น ประกาศราชกิจจาฯ ** การกลั่นกรอง = QC/QA = ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ

3 การกลั่นกรองมาตรฐาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบ กว. 425 กว. 525 กว. 925
กว. รายสาขา (สิ่งทอ, ไฟฟ้า, ยานยนต์ ฯลฯ)

4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
พิจารณาร่างมาตรฐานฯ เพื่อเสนอ กมอ. - ชี้แนะ แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับร่างมาตรฐานฯ - เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับ ร่างมาตรฐานฯ

5 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาของ กว.กลั่นกรอง
ความถูกต้องและสอดคล้องทางวิชาการ รูปแบบ ตามที่ สมอ.กำหนดหรือใช้อยู่ ถ้อยคำ/สำนวนภาษา ที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง (ไม่กำกวม) ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานไปใช้

6 สถิติที่น่าสนใจของ กว.425 (ปี’53 และ ปี’54 งวดที่ 1+2)
สถิติที่น่าสนใจของ กว.425 (ปี’53 และ ปี’54 งวดที่ 1+2) จำนวนเรื่อง(เสนอ กมอ.) เรื่อง รอสืบเนื่อง(รอเลขาฯกว.ดำเนินการ) 17 เรื่อง รอการพิจารณา เรื่อง ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง(เต็มคณะ) ,300 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อเรื่อง ,486 บาท

7 สถิติที่น่าสนใจ(ต่อ)
จำนวนครั้งเฉลี่ย ต่อเรื่อง ครั้ง จำนวนครั้งมากที่สุด ครั้ง จำนวนครั้งน้อยที่สุด ครั้ง ช่วงเวลา เฉลี่ย ต่อเรื่อง วัน ช่วงเวลามากที่สุด วัน ช่วงเวลาน้อยที่สุด วัน ( เกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในPM คือ วัน)

8 ปัญหาของการพิจารณากลั่นกรอง = ความล่าช้า
สาเหตุ ข้อเสนอแนะ มีร่างมาตรฐานฯ เสนอพิจารณามาก เพิ่มวันประชุม เลขาฯกว.ตอบข้อซักถามไม่ได้ ศึกษาให้เข้าใจมาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบไม่ถูกต้อง ใช้คู่มือฯ เป็นแนวทาง ทวนสอบก่อนเสนอ พิมพ์ผิด ตรวจสอบ/ตรวจทาน ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ผิดความหมาย กำกวม Coaching/Training

9 การเสนอร่างมาตรฐานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ให้ปฏิบัติตาม “ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานการกำหนดมาตรฐาน” ใช้ใบนำส่งร่างมาตรฐาน ตามแบบ TISI(3B)-F-DR-04 พร้อมแนบเอกสารตามจำนวนที่กำหนด - ร่างมาตรฐานฯ - สรุปผลการพิจารณาร่างมาตรฐานฯ *มาตรฐานกำหนดใหม่ใช้แบบ TISI(3B)-F-DR-03 *มาตรฐานแก้ไข/ยกเลิกและกำหนดใช้แบบ TISI(3B)-F-RV-04 - เอกสารอ้างอิงหลัก และเอกสารอ้างอิงรอง (ถ้ามี) กรณี กว. กลั่นกรองมีข้อคิดเห็นให้นำเสนอ กว. พิจารณาทบทวนให้เลขาฯกว. จัดทำสรุปมติ กว. เสนอ กว. กลั่นกรอง ตามแบบ TISI(3B)-F-DR-05 เลขาฯกว. เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมจนกว่าจะได้ข้อยุติและมีมติให้นำร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวเสนอ กมอ. ต่อไปได้

10 การเตรียมตัวเข้าชี้แจงใน กว.กลั่นกรอง
ศึกษาร่างมาตรฐานฯ ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ทุกฉบับ) ศึกษาวิธีทดสอบ/วิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง (ทุกฉบับ) เตรียมตัวอย่าง/ฉลากผลิตภัณฑ์

11 Q & A DISCUSSION

12 วิธีจัดทำร่างฯ ผู้รับผิดชอบ กลั่นกรอง กมอ. ยกร่าง กว. ย/ก , แก้ไข Adoption ? MOU หน่วยงานเครือข่าย

13 การใช้สัญลักษณ์หน่วย (Symbol unit) การใช้ “%” ในร่างมาตรฐานฯ
SI unit การใช้สัญลักษณ์หน่วย (Symbol unit) การใช้ “%” ในร่างมาตรฐานฯ ASTM


ดาวน์โหลด ppt KM การกลั่นกรองมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google