งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2
กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553

2 ข้อ 2.4 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน
ข้อ 2.4 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน น้ำหนัก : ร้อยละ 4

3 เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 2 ส่วน
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2 คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 2 คะแนน

4 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย
การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย งบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด กระดาษทำการเพื่อทำงบทดลอง

5 ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ได้ 2 คะแนน ส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน คะแนน จะลดลง ตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การให้คะแนน ส่งภายหลังวันที่ 30 กันยายน ได้ 0 คะแนน

6 การส่งงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน
การส่งงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน 30 พฤศจิกายน คะแนน ธันวาคม คะแนน มกราคม คะแนน กุมภาพันธ์ คะแนน มีนาคม คะแนน เมษายน คะแนน พฤษภาคม คะแนน มิถุนายน คะแนน กรกฎาคม คะแนน สิงหาคม คะแนน กันยายน คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน คะแนน

7 งบการเงินถูกต้อง หมายถึง
งบการเงินถูกต้อง หมายถึง เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร มีความครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบยืนยันยอดและความสัมพันธ์ของบัญชีได้ถูกต้อง ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี ตรวจสอบยืนยันยอดภายในหน่วยงาน (ตามเอกสารการตรวจสอบ)

8 เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน คะแนนเต็ม 2 คะแนน ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 53 ได้ 2 คะแนน ส่งรายงานฯ ภายหลัง 30 พ.ย คะแนนจะลดลง ตามระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การให้คะแนน ส่งภายหลังวันที่ 30 ก.ย ได้ 0 คะแนน

9 การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน
การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน 30 พฤศจิกายน คะแนน ธันวาคม คะแนน มกราคม คะแนน กุมภาพันธ์ คะแนน มีนาคม คะแนน เมษายน คะแนน พฤษภาคม คะแนน มิถุนายน คะแนน กรกฎาคม คะแนน สิงหาคม คะแนน กันยายน คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน คะแนน

10 ความถูกต้องของรายงานมูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง
ความถูกต้องของรายงานมูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง ยอดยกมาจะต้องเท่ากับยอด ณ 30 ก.ย. ปีก่อน การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสพ. กำหนด กรอกข้อมูลให้ตรงตามแบบฟอร์มที่ กบช. กำหนด ข้อมูลของทรัพย์สินแต่ละประเภทในรายงายบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต้องตรงกับงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถกระทบยอดในแต่ละรายการได้ถูกต้อง ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา + ค่าเสื่อมราคาประจำปี = ค่าเสื่อมราคา สะสม ณ 30 ก.ย. ทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 ก.ย. = มูลค่าสุทธิ

11 4/4/2017 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google