งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร. กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร. กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร

3 กระบวนการของเงินสมาชิก
สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบ นโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด หน่วยงานต้นสังกัด 2 จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ 4

4 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service

5 กรอบการลงทุนของ กบข. พ.ร.บ. กบข. กฎกระทรวง คณะกรรมการกำหนด
นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย กรอบการลงทุนของ กบข. พ.ร.บ. กบข. กฎกระทรวง คณะกรรมการกำหนด

6 สัดส่วนการลงทุน กบข. (ตามกฎกระทรวง)
สินทรัพย์ที่มี ความมั่นคงสูง 60% สินทรัพย์อื่น 40%

7 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ ตามราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service

8 ทำไมจึงต้องใช้ Mark to Market

9 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตามราคา ตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงิน ในรูปของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service

10 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก
ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก จำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย

11 จำนวนหน่วย = จำนวนเงิน มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทำรายการ
จำนวนหน่วย (Unit) จำนวนหน่วย = จำนวนเงิน มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทำรายการ จะลด เมื่อมีการถอนเงินจากกองทุน จะเพิ่ม เมื่อมีการส่งเงินเพิ่ม

12 มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน จำนวนหน่วย
มูลค่าหน่วย (Unit Price) มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน จำนวนหน่วย จะลด เมื่อผลการลงทุนเป็น ลบ หรือ ขาดทุน จะเพิ่ม เมื่อผลการลงทุนเป็น บวก หรือ ได้กำไร มูลค่าต่อหน่วยของเงินลงทุน เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

13 จำนวนเงินนำส่ง 1,500 บาท 1,500 15.00 100.0000 หน่วย =
ตัวอย่างการคำนวณจำนวนหน่วย จำนวนเงินนำส่ง 1,500 บาท 1,500 15.00 หน่วย = มูลค่าต่อหน่วย ณ วันนำส่ง เท่ากับ บาท

14 นาย ก. มีจำนวนหน่วยในบัญชี กบข. อยู่เท่ากับ 12,000 หน่วย
ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินของสมาชิก นาย ก. มีจำนวนหน่วยในบัญชี กบข. อยู่เท่ากับ 12,000 หน่วย ณ วันที่ 3 ม.ค. 50 มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ บาท ยอดเงินในบัญชี กบข. = 156,000 บาท 12,000 X 13

15 ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินของสมาชิก
3 ม.ค. 50 วันที่ เงินนำส่ง จำนวนหน่วย มูลค่าหน่วย ยอดเงิน 12,000.00 156,000 10 ม.ค. 50 12,000.00 153,000 20 ม.ค. 50 12,000.00 154,800 31 ม.ค. 50 +2,500 31 ม.ค. 50 12, 161,500

16 นักลงทุน (สถาบันและบุคคล)
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน (สถาบันและบุคคล) สมาชิก กบข.

17


ดาวน์โหลด ppt กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร. กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google