งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ Ministry of Commerce 1

2 โครงสร้างองค์กร กระทรวงพาณิชย์ นโยบาย/อำนวยการ กลุ่มภารกิจในประทศ
สำนักงานปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจในประทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่มภารกิจต่างประทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขานุการัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ นโยบาย/อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจในประทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า *สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ กลุ่มภารกิจต่างประทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจ อคส. องค์กรมหาชน สวอ. ศศป. หน่วยงานในการสนับสนุน กสล. ตสล. 2 * แบ่งส่วนราชการภายใน

3 กฏหมายหลัก คน. คต. พค. ทป. สอ. ประกาศกระทรวง กฏกระทรวง
พรบ.แข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542 พรบ.ราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 พรบ.ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ประกาศคณะปฏิวัติ (58) เงือนไขการควบคุมกิจการคลังสินค้าคลังสินค้า พ.ศ. 2499 พรบ.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พรบ.เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า พรบ.เกี่ยวกับการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พรบ.เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พรบ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509 พรบ.ทรัพยสินทางปัญญา พรบ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 กฏหมายหลัก คน. คต. ประกาศกระทรวง พค. กฏกระทรวง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทป. สอ. 3

4 ส่วนภูมิภาค ส่วนต่างประเทศ หน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (75) สำนักงานการค้าภายในจังหวัด (75) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต (27) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (75) ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก (5) สำนักงานการค้าต่างประเทศ (6) ส่วนต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 4 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 56 แห่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทางการค้า 36 คน (Honorary Trade Advisors) ส่วนกลาง 4

5 หน่วยงานในต่างประเทศ
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป จีน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ อาเซียน และแปซิฟิก 7 1 14 1 1 6 1 5 5 10 แอฟริกาใต้ 2 4 3 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก 1 แห่ง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 3 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 56 แห่ง 5

6 หน่วยงานในภูมิภาค 75 จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานการค้าภายใน จังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจ การค้าจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก 5 แห่ง สำนักงานการค้าต่างประเทศ 6 แห่ง สำนักงานช่างตวงวัด 23 แห่ง 6

7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ2552-2554 พันธกิจ วิสัยทัศน์
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สร้างความแข็งแกร่ง ให้ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวงผู้นำใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศและผลักดันให้ประเทศไทย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย” รักษาความเป็นธรรม ทางการค้าและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค พัฒนาและจัดระบบการค้า ให้รองรับการเป็นศูนย์กลาง การค้าในภูมิภาค 7

8 MOC’s 1. ส่งเสริมบรรยากาศทางการค้า (สร้างสนามการค้า) โดยให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศเป็นผู้ผลักดันการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ 6. ให้ความสำคัญกับกฎหมาย กฎระเบียบการค้าต่าง ๆ ปรับให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ให้พาณิชย์จังหวัด ติดตามดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม อย่าให้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา 2. เน้นการทำงานเชิงรุกและเป็นทีม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนต่างประเทศ Policies 7. ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยในตลาดโลก 5. ให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าต่างประเทศ 4. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 8

9 ยุทธศาสตร์ 2552-2554 1 2 3 4 5 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ทิศทางการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และมุ่งส่งเสริมธุรกิจบริการ ผลิตสินค้าและการบริการ ตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมธุรกิจไทยสู่สากล มุ่งสร้าง Supply Chain & Value Creation เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบธุรกิจไทย เพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาด และบูรณาการเครือข่ายธุรกิจเข้าสู่ทุกภูมิภาคในต่างประเทศ พัฒนา SMEs และ สินค้า OTOP อย่างครบวงจร พัฒนาและเสริมสร้างตลาดภายในประเทศให้มีการแข่งขัน ที่เสรีและเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคา และปริมาณได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มทางเลือก พัฒนา Logistic การค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าทางการค้า กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ สนับสนุนการ กระจายรายได้และ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 5 มุ่งเน้นการค้าเสรีและเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 4 สร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดภายในประเทศ 3 ส่งเสริม การส่งออก 1 ส่งเสริมธุรกิจไทยสู่สากล 2 พาณิชย์เป็นทัพหน้าทางการค้า เชื่อมโยงการค้าในประเทศสู่สากล มุ่งแน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วย อุปสงค์ภายในประเทศ มุ่งพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้าให้เกิดผล เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ เน้นแนวทางการมองตลาดภายในประเทศเป็นเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางการดำเนินงาน 9

10 สถานะการเจรจา FTA ของไทย
Single Undertaking ไทย-ญี่ปุ่น ใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 2550 ไทย-ออสเตรเลีย ใช้บังคับ 1 มกราคม 2548 ไทย-นิวซีแลนด์ ใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2548 ไทย-เปรู ลงนามในพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไทย-EFTA อยู่ระหว่างการเจรจา แยกความตกลงเป็นฉบับย่อยๆ - FTA ที่เจรจาเสร็จและมีผลใช้บังคับแล้ว ได้แก่ ไทย-ญี่ปุ่น (1 พฤศจิกายน 2550) ไทย-ออสเตรเลีย (1 มกราคม 2548) ไทย-นิวซีแลนด์ (1 กรกฎาคม 2548) ไทย-อินเดีย (สินค้า 82 รายการ: 1 กันยายน 2547) - FTA ที่ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (อยู่ระหว่างดำเนินการภายในประเทศเพื่อให้มีผลบังคับใช้) ได้แก่ ไทย-เปรู ลงนามในพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สำหรับสินค้ากลุ่ม Early Harvest เมื่อ 19 พฤศจิกายน และพิธีสารเพิ่มเติมด้านถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตารางภาษีของสินค้ากลุ่ม Early Harvest และถิ่นกำเนิดสินค้า - FTA ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา ได้แก่ - ไทย-อินเดีย (สินค้าที่เหลือ บริการและการลงทุน) - ไทย-เปรู (สินค้าที่เหลือ บริการ และการลงทุน) - BIMSTEC ไทย-EFTA ความตกลงว่าด้วย: สินค้า บริการ ลงทุน ไทย-อินเดีย 82 รายการ (1 ก.ย. 2547) อยู่ระหว่างการเจรจา อยู่ระหว่างการเจรจา BIMSTEC อยู่ระหว่างการเจรจา อยู่ระหว่างการเจรจา อยู่ระหว่างการเจรจา 10 10

11 นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ : ธงฟ้า 3 ดูแลสินค้าต้นทางราคา ณ โรงงาน 1 การดูแลสินค้าปลายทาง ณ แหล่งจำหน่าย 2 4 มาตรการตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณสินค้า 5 มาตรการการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน : ตลาดสดดีเด่น 11

12 นโยบายด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน
อำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย 3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง 1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2 12

13 ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า
ประเด็น การสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการด้านการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 1 ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 2 13

14 แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 3 การส่งออก - ไปยังตลาดใหม่ - ช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน - สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 1 เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าและนักลงทุนในต่างประเทศ 2 4 การดูแลภาวะราคาสินค้า 14

15 แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 3 การส่งออก - ไปยังตลาดใหม่ - ช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน - สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 1 เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าและนักลงทุนในต่างประเทศ 2 4 การดูแลภาวะราคาสินค้า 15

16 Q & A Ministry of Commerce 16


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google