งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
การสำรวจ ความมุ่งมั่นและนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ National Composite Policy Instrument (NCPI) การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 วันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

2 ประเด็นการสำรวจ มุมมองภาครัฐ มุมมองภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ การสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองและภาวะผู้นำ สิทธิมนุษยชน การป้องกัน การรักษา ดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯและผู้ได้รับผลกระทบ การติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองและภาวะผู้นำ สิทธิมนุษยชน การป้องกัน การรักษา ดูแล และช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อฯและผู้ได้รับผลกระทบ

3 ยุทธศาสตร์ คช.ปอ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ฯเอดส์ชาติ พ.ศ และ จัดปฐมนิทัศน์ คช.ปอ. และ ครม.เห็นชอบ ปรับ เพิ่ม ประเด็น ยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย และ ปรับช่วงเวลา เป็น พ.ศ เริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ ความท้าทาย ยกเลิก เอดส์ เป็น Joint KPI

4 การป้องกัน การยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573 มาตรการ
-ลดการติดเชื้อฯรายใหม่ลง <1,000 คนต่อปี - ไม่มีการติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิด - ผู้ติดเชื้อฯทุกคนได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ มาตรการ Prevention combination (พฤติกรรมป้องกัน ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี)ครอบคลุม กลุ่มประชากรหลัก 90% Early treatment เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ทุกระดับ CD4 ส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสฯสม่ำเสมอ จัดระบบข้อมูลแนวใหม่ Normalize HIV และ HIV testing

5 การป้องกัน ความท้าทาย นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction)
การเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ความครอบคลุมการรู้สถานภาพการติดเชื้อฯของตนเอง

6 การรักษา ดูแลและช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อฯและ ผู้ได้รับผลกระทบ
การรักษา ดูแลและช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อฯและ ผู้ได้รับผลกระทบ ปีงบประมาณ 2556 เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ที่ระดับ CD4 < 350 บูรณาการ 3 กองทุน (มาตรฐาน ระบบข้อมูล) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกันสุขภาพประชากรต่างชาติ ครอบคลุมประชากรต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียน ครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ การดูแลเด็กได้รับผลกระทบ ในโครงการ CHILDLIFE

7 สิทธิมนุษยชน การตีตราและเลือกปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ข้อเสนอนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา ข้อเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับตรวจการติดเชื้อฯ ชี้แจงองค์กรที่บังคับตรวจการติดเชื้อเอชไอวี การใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการงานเอดส์ในสถานที่ทำงาน

8 การติดตามและประเมินผล
คช.ปอ. ให้ความเห็นชอบแผนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ AIDS Zero Portal ส่งเสริมการใช้ข้อมูล สำหรับ Policy makers และ Program managers Visualization ที่เข้าถึงได้ง่าย One stop shop, update data และ information ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google