งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ ) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ. วันที่ 22 เมษายน 2554

2 แผนยุทธศาสตร์ในอดีต แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และ
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (พ.ศ ) แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ (พ.ศ )

3 ก้าวต่อไปของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ปรับปรุงคำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 1. ให้อำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคระบาดร้ายแรงในมนุษย์ 2. อำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณในการเตรียมความพร้อม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2552 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ความเห็นและข้อเสนอแนะ การประชุมระดมความคิดจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน

4 ก้าวต่อไปของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการป้องกันควบคุมโรค ในสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน ควบคุมโรค ด้านห้องปฏิบัติการ และการรักษาในคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการ ในภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของแผนยุทธศาสตร์ชาติ

5 แผนการดำเนินงาน กิจกรรม มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กำหนดวิธีการดำเนินงาน (Methodology) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ดำเนินการจัดทำร่างแผนฯ ประชาพิจารณ์ ปรับแก้ สรุปผล เสนอเข้าคณะกรรมการอำนวยการ เข้า ครม. ให้ความเห็นชอบ จัดพิมพ์และเผยแพร่

6 ระบบ + ทรัพยากรบุคคล + องค์ความรู้ + ความยั่งยืน + พึ่งตนเอง
สาระสำคัญใน... แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ระบบ + ทรัพยากรบุคคล + องค์ความรู้ + ความยั่งยืน + พึ่งตนเอง


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google