งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน
การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน

2 ความสำคัญ การเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอกนับเป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิตในเด็ก การเสียชีวิตด้วยสาเหตุภายนอกพบว่าเกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ การดำเนินงานโครงการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก จังหวัดน่านพบว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2551-เดือนกันยายน 2555 จังหวัดน่านมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอกทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย

3 ความสำคัญ โรงพยาบาลน่านได้พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 แห่งในจังหวัดน่าน โครงการโรงพยาบาลสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก (Safe Hospital) โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่บ้านปลอดภัย โครงการ Photo Voice

4 การดำเนินงาน กระบวนการอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบประจำโรงพยาบาลชุมชน

5 ร่วมออกเก็บข้อมูลการเสียชีวิต

6 ร่วมอภิปรายกรณีศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในเด็กแต่ละราย

7 การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย
โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่บ้านปลอดภัย

8 โครงการ Photo Voice

9 โครงการโรงพยาบาลสร้างเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็ก

10 ปรับปรุงคลินิกเด็กสุขภาพดี
รพ.ปัว รพ.ท่าวังผา

11 รพ.เชียงกลาง รพ.สันติสุข

12 ปรับปรุงหอผู้ป่วย รพ.บ่อเกลือ รพ.สองแคว

13 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
รพ.สองแคว รพ.เวียงสา

14 โครงการในชุมชน รพ.เชียงกลาง

15 รพ.ทุ่งช้าง

16 รพ.นาหมื่น

17 รพ.เวียงสา

18 ผลของการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 โรงพยาบาลทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมการดำเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กระยะที่ 1 10 โรงพยาบาลเข้าร่วมการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 8 โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่บ้านปลอดภัย มีการวางแผนการดำเนินโครงการในระยะที่ 3

19 บทเรียนที่ได้รับ การดำเนินงานโดยเครือข่ายสาธารณสุขสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในทุกชุมชน แต่จะดียิ่งขึ้นหากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ

20 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google