งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการจังหวัดพะเยา ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการจังหวัดพะเยา ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการจังหวัดพะเยา ปี 2554
8 March 2011

2 ระดับการพัฒนาในเครือข่ายจังหวัดพะเยา
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ร.พ พะเยา , ร.พ เชียงคำ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ร.พ ดอกคำใต้ ร.พ แม่ใจ ร.พ จุน ร.พ เชียงม่วน ร.พ ปง

3 เป้าหมายการพัฒนาในเครือข่ายจังหวัดพะเยา
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 3 ในปี 2554 จำนวน 2 โรง ( ร.พ ปง , ร.พ จุน ) ในปี 2555 จำนวน 3 โรง ( ร.พ เชียงม่วน ร.พ ดอกคำใต้, ร.พ แม่ใจ) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ระดับ 3 รอบ จำนวน 2 โรง ( ร.พ พะเยา , ร.พ เชียงคำ)

4 แผนปฏิบัติการปี 2554 จัดตั้งคณะกรรมการ QRT จังหวัดพะเยา ( มี.ค. 2554)
ประชุม วิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาคุณภาพ ในแต่ละ สถานบริการ จุดแข็ง จุดอ่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนพัฒนาร่วมกัน (มี.ค.- เม.ย. 2554) เพิ่มศักยภาพFA, เพิ่มFA ภายในจังหวัด ( พ.ค 2554) จัดทีมพี่เลี้ยง จาก รพ.พะเยา และ รพ.เชียงคำ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ รพ.ชุมชน และ External Survey (เม.ย. – มิ.ย 2554)

5 แผนปฏิบัติการปี 2554 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ ภาพรวมผลการ External Survey ( มิ.ย – ก.ค 2554 ) เสนอคณะกรรมการQRT เชิญวิทยากร HACC เชียงราย วางแผน/ให้ความรู้ ใหม่ , การเขียนแบบประเมินตนเอง Overall ( ส.ค 2554) ร. พ ระดับ 2 ขอรับการประเมินจากสรพ. ปี 2554, /2555 ร.พ พะเยา ร.พ เชียงคำ ขอรับการประเมินรอบ 3 ปี 2555

6 แผนปฏิบัติการปี 2554 ของบจาก สปสช. หมวด พัฒนาและรับรองคุณภาพ ภายในเครือข่าย ( ธ.ค 2554 ) เพื่อใช้ดำเนินการปี 2555 มหกรรมคุณภาพ เครือข่ายจังหวัดพะเยา ( ก. พ 2555 ) KM , มหกรรมความเสี่ยง , มหกรรม IC , มหกรรมยา ( รอหารือในทีม )

7 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือHACC
วิทยากรความรู้ ใหม่ / ผู้วิพากษ์ผลงานคุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง การเข้าประเมินเตรียมความพร้อมแต่ละร.พ

8 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพจังหวัดพะเยา
พญ.อารีย์ สสจ.พะเยา ที่ปรึกษา นพ.เธียรชัย รพ.พะเยา ที่ปรึกษา นพ.ไชยนันท์ รพ.เชียงคำ ที่ปรึกษา

9 รายชื่อ หน่วยงาน ตำแหน่ง
นพ.จรัล รพ.เชียงคำ ประธาน พญ.กนกรส รพ.พะเยา รองประธาน ทพญ.อิ่มเอิบ รพ.ดอกคำใต้ รองประธาน นพ.สมภพ รพ.เชียงม่วน รองประธาน ทพญ.วิศรณี รพ.ปง รองประธาน

10 รายชื่อ หน่วยงาน ตำแหน่ง
ทพญ.อุไรวรรณ รพ.พะเยา กรรมการ ภญ.เสาวคนธ์ รพ.พะเยา กรรมการ น.ส.ปนัดดา รพ.พะเยา กรรมการ นางปทุมพร รพ.พะเยา กรรมการ นางสุรงค์พิมล รพ.พะเยา กรรมการ นางพชรพรรณ รพ.พะเยา กรรมการ

11 รายชื่อ หน่วยงาน ตำแหน่ง
ทพญ.สุภลักษณ์ รพ.แม่ใจ กรรมการ จสต.หญิง กัตติกา รพ.แม่ใจ กรรมการ ภญ.มัทนา รพ.เชียงม่วน กรรมการ นางนุกูล รพ.เชียงม่วน กรรมการ นางนันทิยา รพ.เชียงม่วน กรรมการ น.ส.อมรรัตน์ รพ.ดอกคำใต้ กรรมการ นางอรุณี รพ.ดอกคำใต้ กรรมการ

12 รายชื่อ หน่วยงาน ตำแหน่ง
นางผ่องศรี รพ.ปง กรรมการ ภก.ปริญญา รพ.ปง กรรมการ น.ส.ฐานิตร รพ.ปง กรรมการ นายสราวุธ รพ.ปง กรรมการ ตัวแทนร.พ เชียงคำ ร.พ จุน กรรมการ

13 รายชื่อ หน่วยงาน ตำแหน่ง
นางญาณี รพ.เชียงคำ เลขาฯ นางอรวรรณ รพ.พะเยา เลขาฯ นางศุรีย์พร สสจ. พะเยา เลขาฯ

14


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการจังหวัดพะเยา ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google