งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย

2 ระดับการพัฒนาคุณภาพ บันไดขั้นที่ 1 รพ.แม่ฟ้าหลวง บันไดขั้นที่ 2
รพ.เชียงแสน พาน แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป้า เวียงแก่น ค่ายเม็งรายฯ เทิง 2

3 ระดับการพัฒนาคุณภาพ กำลังผ่านการ Accredit รพ.ขุนตาล พญาเม็งราย
รพ.ขุนตาล พญาเม็งราย ผ่าน Re- Accredit รพ.เวียงเชียงรุ้ง โอเวอร์บรุ๊ค รอ Re- Accredit 1.รพร.เชียงของ แม่จัน พระญานสังวร (ภายใน พ.ค.54) 3

4 ระดับการพัฒนาคุณภาพ รอ Re- Accredit 2.รพ.แม่สาย (ภายใน ปี 55) 4

5 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
เยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามระดับการพัฒนา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละทีม เช่น RM PCT IC ฯลฯ นำเสนอผลงานเด่นของทีม มีการ benchmark ตัวชี้วัดที่สำคัญ อบรมความรู้การพัฒนาคุณภาพที่ update จัดประชุมทีม FA ของทุกโรงพยาบาล

6 สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
มีเวทีนัดพบ รพ.ที่ได้รับงบประมาณเตรียมประเมินขั้น 3 ( แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป้า เวียงแก่น ) อยากให้ รพ.ที่ผ่านการ Accredit เป็นพี่เลี้ยง 6

7 คณะกรรมการ ลำดับ ชื่อ สกุล โรงพยาบาล 1 คุณโสภา เจนจัด รพ.เวียงป่าเป้า
2 คุณสุจินดา เตจ๊ะ 3 ทญ.ชไมพร ธนกุลมาส รพ.สมเด็จสมเด็จพระญานสังวร 4 คุณบังอร มณีกันวัง 5 คุณขวัญใจ สานมาลา รพ.เวียงเชียงรุ้ง 6 คุณประภัสสร ไชยชนะ รพ.ป่าแดด 7 คุณเพ็ญศรี คำเหล็ก รพร.เชียงของ 8 คุณศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว รพ.แม่สรวย 9 คุณพิเชฐ คำถาเครือ 10 คุณประภาศรี ทิพย์อุทัย รพ.เวียงแก่น 11 คุณอาภรณ์ ทองทิพย์ รพ,ขุนตาล 12 คุณลำพรรณ์ จิตต์รัตนอนันต์ รพ.เทิง 13 คุณการุณ จันทรัตน์ รพ.แม่ลาว 14 คุณวาสนา วงศ์นุปิง 15 คุณพีรดา โฆสิต รพ.แม่ฟ้าหลวง 16 ทพ.วีระ อิสระธานินท์ รพ.แม่จัน 17 คุณวราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ 18 คุณนิรภรณ์ หลวงฟอง รพ.แม่สาย 19 คุณรัชนี ปั้นสน รพ.พญาเม็งราย 20 คุณอัมพันธ์ ไชยปิง รพ.โอเวอร์บุร๊ค 21 พ.ต.หญิงพัชรี ธวัชพีระชัย รพ.ค่ายเม็งรายฯ 22 ร.อ.หญิงนัยน์ มะส่าห์ 23 รพ.เชียงแสน

8 สวัสดี 8


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google