งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมPCT โรงพยาบาลแม่สรวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมPCT โรงพยาบาลแม่สรวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมPCT โรงพยาบาลแม่สรวย

2 ข้อมูลการให้บริการ ปี ข้อมูล 2550 2551 2552 2553
ผู้รับบริการทุก ประเภทเฉลี่ย 344 ราย/วัน 361 ราย/วัน 375ราย/วัน 377ราย/วัน ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 308 ราย/วัน 355 ราย/วัน 371 ราย/วัน 370 ราย/วัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 45 ราย/วัน 41 ราย/วัน 43 ราย/วัน 40ราย/วัน วันนอนเฉลี่ย 3วัน/คน 2.8วัน/คน 3.3วัน/คน 3.1วัน/คน อัตราการครองเตียง 150.54% (30เตียง) 137 % % 67.53 % (60เตียง)

3 5 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก
2552 อันดับ โรค 1 HT 2 Dyspepsia 3 Acute pharyngitis 4 COPD 5 Myalgia 2553 อันดับ โรค 1 HT 2 URI 3 Dyspepsia 4 Muscle strain 5 COPD

4 5 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน
2552 อันดับ โรค 1 Pneumonia 2 COPD 3 Diarrhea 4 Acute bronchitis 5 Typhus 2553 อันดับ โรค 1 Pneumonia 2 COPD 3 Diarrhea 4 Senile incipient cataract 5 Acute bronchitis

5 กลุ่มโรคเป้าหมาย PCT 1.HT  ศูนย์มิตรภาพบำบัด 2.COPD 3.OA กำลังเริ่ม
4.PNEUMONIA กำลังเริ่ม

6 PCT COPD สมาชิกประกอบด้วย 1.พญ.หฤทัย สายสิงห์ทอง แพทย์
1.พญ.หฤทัย สายสิงห์ทอง แพทย์ 2.ภญ.วราภรณ์ สังข์ทอง เภสัชกร 3.น.ส.กันยา อ้อยลี พยาบาลวิชาชีพ 4.นางชณัฐพร เชื้อเมืองพาน พยาบาลวิชาชีพ 5.น.ส.สุวิมล ตั้งตระกูลเสริมศรี โภชนากร 6.น.ส.แจ่มจันทร์ แก้วข้าว นักกายภาพบำบัด 7.นางประภากร เสาร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 8.นางปรียวรรณ์ ดีงามเลิศ พยาบาลวิชาชีพ 9.นางพรไพลิน แสงมณีวรรณ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

7 หน้าที่ของสมาชิก แพทย์ ร่วมทำCPG, ประสานองค์กรแพทย์,ตรวจรักษา
พยาบาลวิชาชีพ ซักประวัติ,วัดสัญญาณชีพ,ประเมินข้อมูล,ลงข้อมูล,ขึ้นทะเบียนรายใหม่,ให้สุขศึกษา,ลงนัด,คัดกรองภาวะซึมเศร้า,คลินิกงดบุหรี่ เภสัชกร ให้ความรู้เรื่องยา,สอนพ่นยา,จ่ายยา โภชนากร ให้ความรู้เรื่องอาหารกับโรค กายภาพบำบัด วัด spirometry, เดิน6นาที, กายบริหาร 5ท่า,Program rehab, ฝึกการหายใจ

8 หน้าที่ของสมาชิก พยาบาลเยี่ยมบ้าน : ติดตามเยี่ยมประเมินสิ่งแวดล้อมหรือติดตามปัญหาต่างๆ และประสานงานชุมชน พยาบาลจิตเวช: ดูแล Clinic อดบุหรี่ ประเมินด้านจิตใจ

9 กระบวนการทำงานทีม ทบทวนสถิติร่วมกัน ทบทวนด้านการดูแลและการรักษาร่วมกัน
ทวนการจำนวนการ Re admit , Revisit นำกรณีศึกษาที่มีปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกัน

10 กระบวนการทำงานทีม ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ร่วมเยี่ยมข้างเตียงรายที่มีปัญหาทุกวันพฤหัส บ่าย

11 สรุปผลการดำเนินงานในปี 2553 COPD
ยอดยกมาจากปี 2552 436 ราย รับใหม่ 104 ราย จำหน่าย 75 ราย คงเหลือ 492 ราย

12 สรุปผลการดำเนินงานในปี2553 COPD
เสียชีวิต 23 ราย ย้ายไปโรคเรื้อรังอื่นร่วม 32 ราย ไปรักษาที่อื่น 6 ราย ไม่สมัครใจในการรักษา 4 ราย D/C จาก Spirometry ปกติไม่มีอากาหอบเหนื่อย 3 ราย

13 สรุปผลการดำเนินงานในปี2553 COPD
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 1.จำนวนครั้งการกลับมารักษาด้วยโรคเดิมที่แผนกฉุกเฉิน re visit48ชม. 73 คน/175ครั้ง(ข้อมูลพ.ค.-ต.ค.53) 2.Readmit 28 วัน 17 ราย 3.ภาวะแทรกซ้อน ไม่มีข้อมูล 4.ระยะการนอนรักษาในรพ.มากกว่า4วัน สาเหตุจาก 1.infection 2.สัมผัสควัน 5.ความสำเร็จของการใช้therapy 4 ราย 6.การกลับมาสูบบุหรี่หลังหยุดสูบมากกว่า3เดือน ส่งอดบุหรี่8รายสำเร็จ2รายที่เหลือกำลังบำบัด

14 สรุปผลการดำเนินงานในปี2553 COPD
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 7.ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจPFT1ครั้ง/ปี ผู้ป่วยใหม่ 104 ราย ,ผู้ป่วยเก่า 643 ราย 8.ผู้ป่วยได้รับการฝึกpulmonary rehab ผู้ป่วยทุกราย ยกเว้น มีข้อจำกัด 9.ผู้ป่วยได้รับการทดสอบ 6 minute walk test ทดสอบ 47ราย/54 ครั้ง ยกเว้น มีข้อจำกัด ผลทดสอบ 7 รายดีขึ้น 6รายลดลง 10.ผู้ป่วยทุกรายได้รับสุขศึกษา ได้ทุกราย 11.ความพึงพอใจ ร้อยละ94

15 ปัญหาที่พบในกลุ่มผู้ป่วย
ปัญหาค่าใช้จ่าย HOME O2 การข่นส่ง ประสาน อ.บ.ต รับส่ง การซื้ออุปกรณ์ ให้ยืมที่กลุ่มนำมาบริจาค ตั้งกองทุน O2 เอื้ออาทร ถัง O2 ไม่พอ ได้รับบริจาคเครื่องผลิต O2 10 เครื่อง

16 ปัญหาที่พบในกลุ่มผู้ป่วย
Infection ทบทวนกระบวนการให้ความรู้ การดูแลตัวเอง OPD WARD จัดระบบการให้สุขศึกษาโดยทีมร่วม ที่หน่วย OPD Screen TB CXR RE visit RE admit ทบทวนแนวทางการดูแล ปรับปรุงแนวปฏิบัติ

17 การดำเนินงานต่อ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทีมPCT โรงพยาบาลแม่สรวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google