งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ
กาญจนา ปอคูสุวรรณ

2 บริบทโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
รับผิดชอบอำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา ประชากร 90,496 คน

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ “ให้บริการปรึกษาก่อน/หลังตรวจเลือดโดยสมัครใจตลอดจน
บริการยาต้านไวรัสเอดส์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน” พันธกิจ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

4 ที่มา โรงพยาบาลบ้านค่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ปี 2545
ระบบการประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางที่เป็นมาตรฐาน ใช้โปรแกรม HIVQUAL-T ในการเรียนรู้และพัฒนา ระบบการให้บริการยังไม่ครอบคลุมประเด็นสำคัญของงาน

5 สถิติโรค 5 อันดับแรก แผนกผู้ป่วยนอก
สถิติโรค 5 อันดับแรก แผนกผู้ป่วยนอก

6 สถิติโรคผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 5 อันดับแรก

7 สถิติการให้บริการปี 2551 ผู้ป่วยนอก 2,588 ครั้ง ผู้ป่วยใน 229 ครั้ง
ผู้ป่วยนอก 2,588 ครั้ง ผู้ป่วยใน ครั้ง Re-admit 12 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ขึ้นทะเบียนโครงการฯ 782 ราย ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว 296 ราย

8 ประเด็นสำคัญ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อเจ็บป่วยและเสียชีวิต
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ

9 เป้าหมาย ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ลดอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 1 ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 2 ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 3 ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4

10 สหสาขาวิชาชีพ

11 IM HA OPD/ER IPD MSO HIV HRD PCT LAB MST IC IT ชุมชน อื่นๆ บริหาร

12 การบูรณาการงาน ทีม HA วิเคราะห์กลุ่มโรคหลักที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล
ทีม IM รายงานกลุ่ม HIV อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิต ผู้ป่วยนอกและ re admit ทีม HA กำหนดแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสำคัญ ทีม PCT ดำเนินกิจกรรมคุณภาพทางคลินิกในภาพรวมและติดตามงานรวมถึงการ Conference case สำคัญ คณะกรรมการเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาระบบการบริการ

13

14 การบูรณาการงาน ทีม HRD กำหนดสมรรถนะบุคลากรและร่วมในการพัฒนาบุคลากร
ทีม IT พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ทีม IC ดูแลระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คลินิกให้บริการแบบ one stop service ขยายเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

15 กลยุทธ์ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ทีมสหวิชาชีพระดับโรงพยาบาลและอำเภอ การมีส่วนร่วมของชุมชน, ญาติ, ผู้ป่วยและชมรมฟ้าใส Self Help Group และการสร้างเครือข่ายเสริมพลังความรู้

16 กลยุทธ์ ประเมินผลโดยโปรแกรมHIVQUAL-T
นำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารที่ดีกับผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

17 มุมเรียนรู้ในหน่วยงานและชุมชน

18 ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโดยโปรแกรม HIVQUAL - T
ปี CD4 PCP CRYPTO PENNI MAC ARV Adh TB Safe SEX Syphilis PAP VL 2549 97.5 97.7 96 4 6.3 66.7 100 98.6 57.5 2550 95.2 89.6 87.5 75.9 94 98.9 98.1 52.7 56.3 1.9 2551 96.2 78.9 97.2 93.4 56.6 51.9

19

20

21 ผลสำเร็จ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเมื่อ ตุลาคม 2551
จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผลสำเร็จ

22 ข้อคิดจาดการทำงาน หากเรา ทำงานคนเดียวเหนื่อยและนานนักหนากว่าจะสำเร็จ
ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีมมีการเชื่อมโยงกันปัญหาและอุปสรรคจะสำเร็จไปด้วยดี

23 THANK YOU

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google