งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP-6 PHP MySQL ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP-6 PHP MySQL ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP-6 PHP MySQL ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL

2 เกี่ยวกับระบบลงทะเบียน
ระบบลงทะเบียนอย่างง่าย เพื่อการเรียนรูปเพิ่มต่อไปในอนาคต (คาดหวัง) โดยระบบจะมีลักษณะคือให้ Admin กำหนด User ให้ ในที่นี้ก็คือนิสิต สามารถจัดการ User ได้ ค้นหารายชื่อได้ จากนั้นนิสิตสามารถเข้ามาใช้ระบบได้หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

3 สิ่งที่ต้องการในระบบคือ
มี User 2 ระดับคือ User นิสิต Sign in แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ลงทะเบียนได้ แก้ไข Password Upload รูปภาพได้ Admin Sign Up นิสิต เพื่อใช้งาน กำหนดสถานะ User ได้ ค้นหา/แสดงรายชื่อนิสิต ตามเงื่อนไขได้ จัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น สาขา คณะ วิชา ได้

4 ขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin
เพิ่มข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อระบบ เช่น สาขา วิชา คณะ พัฒนาโปรแกรม อาจจะพัฒนาส่วน Admin ก่อนส่วน Userก็ได้ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข ประเมิน ทำคู่มือใช้งาน

5 พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน
ฐานข้อมูลชื่อ MyStudent ประกอบด้วยตารางดังนี้ Student (ตารางข้อมูลนิสิต) Major (ตารางสาขา) Faculty (ตารางคณะ) Subject (ตารางข้อมูลวิชา) Register (ตารางลงทะเบียน) หมายเหตุ ตัวอย่างตารางนี้เป็นการสมมติขึ้นฝึกเท่านั้น ฉะนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับระบบจริงๆมากนัก

6 ฐานข้อมูล MyStudent Student Major Faculty Subject Register Fields Type
Description StuID varchar(8) รหัสนิสิต(PK) StuName varchar(50) ชื่อนิสิต Stu อีเมล์ MajorID varchar(4) รหัสสาขา(FK) StuAddress varchar(250) ที่อยู่ StuPic varchar(100) รูปนิสิต StuUser varchar(15) User StuPassword รหัสลับ StuStatus varchar(2) สถานะ Fields Type Description MajorID varchar(4) รหัสสาขา(PK) MajorName varchar(50) ชื่อสาขา FacID รหัสคณะ(FK) Faculty Fields Type Description FacID VARCHAR(4) รหัสคณะ(PK) FacName VARCHAR(50) ชื่อคณะ Subject Register Fields Type Description SubjectID VARCHAR(6) รหัสวิชา(PK) SubjectName VARCHAR(50) ชื่อวิชา SubjectUnit VARCHAR(10) หน่วยกิต Fields Type Description StuID VARCHAR(8) รหัสวิชา(PK) SubjectID VARCHAR(6) รหัสวิชา(FK) Semester VARCHAR(10) เทอม/ปี

7 สร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin
สร้างตารางทั้ง 5 ตาราง

8 ตาราง Student คำสั่ง SQL CREATE TABLE `student` (
`StuID` varchar(8) NOT NULL, `StuName` varchar(50) NOT NULL, `Stu ` varchar(50) NOT NULL, `MajorID` varchar(4) NOT NULL, `StuAddress` varchar(250) NOT NULL, `StuPic` varchar(100) NOT NULL, `StuUser` varchar(15) NOT NULL, `StuPassword` varchar(15) NOT NULL, `StuStatus` varchar(2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`StuID`) ) ENGINE=MyISAM;

9 ตาราง Major คำสั่ง SQL CREATE TABLE `major` (
`MajorID` varchar(4) NOT NULL, `MajorName` varchar(50) NOT NULL, `FacID` varchar(4) NOT NULL, PRIMARY KEY (`MajorID`) ) ENGINE=MyISAM;

10 ตาราง Faculty คำสั่ง SQL CREATE TABLE `faculty` (
`FacID` varchar(4) NOT NULL, `FacName` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`FacID`) ) ENGINE=MyISAM;

11 ตาราง Subject คำสั่ง SQL CREATE TABLE `subject` (
`SubjectID` varchar(6) NOT NULL, `SubjectName` varchar(50) NOT NULL, `SubjectUnit` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`SubjectID`) ) ENGINE=MyISAM;

12 ตาราง Register คำสั่ง SQL
CREATE TABLE `register` ( `StuID` VARCHAR( 8 ) NOT NULL , `SubjectID` VARCHAR( 6 ) NOT NULL , `Semester` VARCHAR( 10 ) NOT NULL , PRIMARY KEY ( `StuID` , `SubjectID` , `Semester` ) ) ENGINE = MYISAM ;

13 เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่จำเป็นเช่น สาขา คณะ วิชา

14 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt PHP-6 PHP MySQL ตัวอย่างการพัฒนาระบบด้วย MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google