งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่า ทัพ กิจกรรม ๑. ผู้เข้าประชุมระดมสมอง ๒. นำเสนอกรอบและแนวคิด ในวันที่ ๒

2 1. Health aspects of humanitarian assistance and disaster relief 1. การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ ( พอ.+ ส. เวช ศาสตร์การบินฯ ) 2. นิติเวช ( การพิสูจน์เอกลักษณ์ ) ( ตำรวจ ) 3.Health care medicine ( สภากาชาดไทย ) 4. ปัญหาจากภัยธรรมชาติและปัญหาชายแดน ( กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 5. การขนส่งทางอากาศและน้ำจากประสบการณ์ น้ำท่วมที่ผ่านมา ( สพฉ.) 6. เหตุการณ์พายุนากีส ประเทศพม่า ( จุฬาฯ ) ( ต่อ )

3 1. Health aspects of humanitarian assistance and disaster relief ( ต่อ ) 7. Blast Injury ในภาคใต้ ( บก. กองทัพไทย ) 8. Disaster knowledge การฝึกร่วม ทบ., ทอ., ทร. และ สพฉ. ( พ. ท. อิทธินันท์ ) 9. ศูนย์ส่งกลับ ( ตำรวจ )

4 2. Infectious diseases, environmental and preventive medicine 1.Flu ( จุฬาฯ ) 2.HIV ( จุฬาฯ ) 3.HBV ( จุฬาฯ ) 4. ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา เช่นเหตุการณ์น้ำท่วมใน เขตเมือง ( จุฬา ) 5. การเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน ( สวพท.) 6. ไข้หวัดใหญ่ 2009 ( รพ. รร.6+AFRIMS) 7. วัคซีนไข้เลือดออก, เอดส์, Drug resistant ( รพ. รร.6+AFRIMS) 8.HIV ในพลทหาร ข้อมูลสุขภาพของทหาร ( สพธ.)

5 3. Military health education and training 1. ในพื้นที่ 4 จว. ชายแดนภาคใต้ มีการผลิต บุคคลากร Emergency medical technician intermediate level เพื่อช่วยเหลือทาง การแพทย์ฉุกเฉินช่วยสนับสนุนทหาร ( สพฉ.+ ทร.) 2.Disaster knowledge การฝึกร่วม ทบ., ทอ., ทร. และ สพฉ. ( พ. ท. อิทธินันท์ ) 3. การฝึกการช่วยเหลือในสนาม จัดตั้งรพ. สนาม โดย กองพัน สร. สามารถจัดร่วมกับ ทร. และ ทอ. แสดงการต่อต้านการก่อการร้าย ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การทำลายล้างพิษ การส่งกลับ ( พ. อ. ปิยพันธุ์ ) ( ต่อ )

6 3. Military health education and training ( ต่อ ) 4. การฝึกของนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ( พ. อ. กฤษณ์, วพ ม.) 5. มีการฝึกนักเรียนพยาบาลไปให้คำปรึกษา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( วพบ.)

7 4. Military rehabilitation: physical & mental 1. ยาเสพติด ( รพ. รร.6) 2. โครงการยาเสพติดทหารสีขาวในทหารและ ชุมชน ( สวพท.) 3. การตรวจร่างกายทหารตามหน่วยต่างๆ ( สวพท.+ สพธ.) 4. การตรวจสุขภาพประจำปี ( ทอ, ตำรวจ ) 5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพกองทัพไทย โดยอ. กมรพร ร่วมมือกับ สสส. ( พล. ท. สืบพงษ์ )

8 Miscellaneous 1.Readiness ( พล. ต. ถนอม ) 2.Disaster preparedness and response ( บก. กองทัพไทย )

9 International speakers สินามิ ( บก. กองทัพไทย ) กำมันตภาพรังสี ในญี่ปุ่น ไฟป่า ในออสเตรเลีย แผ่นดินไหว ในจีน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google