งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ สู่ความร่วมมือและการเป็นผู้นำ ทางการแพทย์ทหาร ในภูมิภาคอาเซียน Strategy of Thai Military Medicine to ASEAN Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ สู่ความร่วมมือและการเป็นผู้นำ ทางการแพทย์ทหาร ในภูมิภาคอาเซียน Strategy of Thai Military Medicine to ASEAN Community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ สู่ความร่วมมือและการเป็นผู้นำ ทางการแพทย์ทหาร ในภูมิภาคอาเซียน Strategy of Thai Military Medicine to ASEAN Community

2 จุดแข็ง (ในภาพรวมของแพทย์ทหาร-ตำรวจไทย) -มีสมาคมแพทย์ทหาร-ตำรวจ แห่งเดียวใน ASEAN -มีวิทยาลัยแพทย์ทหาร แห่งเดียวใน ASEAN -มีหน่วยวิจัยระดับโลก -มี Training Program หลายสาขา/ระดับ -มีประสบการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติใน/ต่างประเทศ -มีภาระกิจป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศ จุดอ่อน -การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

3 แนวคิด เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับโดยดุษฎี ในลักษณะ Learning Together แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งเพื่อนเป็น ๓ กลุ่ม ๑.ศักยภาพสูง ๒.ศักยภาพปานกลาง ๓.ศักยภาพน้อย

4 Scope: military operations other than war END : วิสัยทัศน์ “เวชศาสตร์ทหารไทย มีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับ และเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค”

5 WAY (ใช้ Strength/เลียนแบบยาก) HA/DR Infectious Surviellance Education DVI Healthy&Fit force

6 MEAN เรียนรู้ร่วมกัน วางแผนร่วมกัน เติมเต็มให้กันและกัน ฝึกร่วมกัน ปฏิบัติงานร่วมกัน

7 สป./ทท. ทบ. ทร. ทอ. ตร. HA/DR CMOC ICS Psy Mobile H. DVI Field H. IDP Prevent Logistic Prevent Air Evac Innovation Infectious สวพท. กวป.พร. กวป.พอ. Surveillance EHS กวตบ.พร. กวก.พอ. กวก.พบ. ภทช.วพม. Education รพ.รร.๖ วพร. วพอ. วพต. วพม. วพบ.

8 ข้อเสนอเพิ่มเติม ควรดำรงการติดต่อสื่อสารในกลุ่มทำงาน เพื่อการประสานงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ สู่ความร่วมมือและการเป็นผู้นำ ทางการแพทย์ทหาร ในภูมิภาคอาเซียน Strategy of Thai Military Medicine to ASEAN Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google