งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

2 5. การพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1)
การให้ความรู้และควบคุมการเผา จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่งในระดับพื้นที่ ดำเนินงาน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังมลพิษอากาศในพื้นที่นำร่อง เพื่อช่วยกันดูแลการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร ไฟป่า การเผามูลฝอยในชุมชน และการเผาวัชพืช

3 5. การพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ เสริมสร้างสมรรถนะ อปท. และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้โครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” (Clean and Green City) สร้างวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อเป็นผู้ให้ความรู้ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ อปท. จำนวน 188 คน ผลักดันให้ อปท. ดำเนินงานเรื่องศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งการเพิ่มศักยภาพของศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่เดิม และจัดตั้งศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแห่งใหม่

4 6. ร่วมกันสื่อสารเพื่อให้สาธารณะตระหนักถึงความเสี่ยงจากเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ การสื่อสารเรื่องผลกระทบจากหมอกควันต่อสุขภาพ จัดทำคู่มือการป้องกันตนเองสำหรับ อสม. และประชาชน เผยแพร่ข้อมูลผ่าน สปอตวิทยุ การ์ตูนแอนนิเมชั่น และ วีดิทัศน์การเทศน์ของพระนักพัฒนา โดยออกอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและตระหนัก ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและมีส่วนร่วม ในการลดการเผา

5 GREEN & CLEAN Hospital (1)
7. ผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยภายใต้โครงการนำร่อง GREEN & CLEAN Hospital (1) การจัดการน้ำเสีย ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง โรงพยาบาลมีการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงมาตรา 80 ร้อยละ 34 จากโรงพยาบาลทั้งหมด 1,238 แห่ง (ขนาด 10 เตียงขึ้นไป) (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

6 7. ผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยภายใต้โครงการนำร่อง
GREEN & CLEAN Hospital (2) สำรวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลทุกแห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

7 8. การกำกับดูแลและการติดตามผล
แต่งตั้งคณะทำงานของทั้ง 2 กรม คณะทำงานตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 125/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง คณะทำงานดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 412/ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน มีการประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ประชุมคณะทำงานทั้ง 2 ชุดร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ กรมอนามัย

8 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google