งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN Economic Community: AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN Economic Community: AEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN Economic Community: AEC
การเตรียมความพร้อม จาก AFTA 2535 – 2553 เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ASEAN 2510 เป็น AFTA 2535 และ AEC 2558 Founding Members
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ Additional Members บรูไน 1984 เวียดนาม 1995 ลาว 1997 พม่า 1997 กัมพูชา 1999 ASEAN-FTAs: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ASEAN+3 และ ASEAN+6

3 มูลค่าส่งออกของไทย: 2548-2553 in M USD
FTA + 21,000 M USD 1. ASEAN 44, , , ,137 2. EU 21, , , ,295 3. China 21, , , ,183 4. JPN 20, , , ,156 5. USA 20, , , ,064 6. Others 67, , , ,048 Total , , , ,868

4 มูลค่าสินค้านำเข้าของไทย: 2547-53 (M USD)
1. JPN 37, , , ,294 2. ASEAN 9 30, , , ,834 3. China 24, , , ,144 4. EU , , , ,411 5. USA 10, , , ,206 6. Others 89, , , ,034 Total , , , ,034

5 A Typical Goods Distribution System
1st Level of Competition Manufacturer Outside the Country Manufacturer Inside the Country WTO FTA AEC Wholesaler Import Agent 2nd Level of Competition Investment >50% Shareholder Service Owner, Professionals Skilled & Unskilled Labor Retailer Customers

6 ประเภทของ การรวมกลุ่มทางการค้า (เศรษฐกิจ)
Free Trade Agreement: All barriers to trade among members are removed, but each member can retain its own trade policies with non-members AFTA Customs Union: Common external trade policy is adopted – 2558 AC (AEC ASC & ASCC) Common Market: Factors (production) allow mobility between countries – 2558 AC (AEC ASC & ASCC) Economic Union: Common currency is established, tax rates are harmonized, and a common monetary and fiscal policy is established – 2563 AEU Political Union: Separate nations are essentially combined to form a single nation. The establishment of one Parliament towards one political union or nation. (This is a big step psychologically and philosophically in European Union).

7 One Stop Distribution Delivery Services
Logistic Goods and Services Delivery Delivery CAD CAM .jpg e-Order ประชาชน ผู้บริโภค สมาชิก Internet e-Marketplace (Worldwide) Banking Alibaba AOL

8 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กฎบัตรอาเซียน 2553 - 2558
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ASEAN Security Community: ASC สร้างความมั่นคงให้ ASEAN ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC หลอมรวมและสร้างความเท่าเทียมระหว่างกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) AEC Blueprint **Strategic Schedule** ยุทธศาสตร์ดำเนินการ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 3. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)

9 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods)
AEC Blueprint 2558 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) Intra-ASEAN Trade Single Market & Production Base ASEAN อากรขาเข้า = 0% 2553 CLMV อากรขาเข้า = 0% 2558 สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Items) Tariff < 5% by 2558 ไทยมี 4 รายการ ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง กาแฟ

10 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) Non-Tariff Barriers: NTBs
AEC Blueprint 2558 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) Non-Tariff Barriers: NTBs ASEAN 5 ยกเลิกทั้งหมด 2553 ฟิลิปปินส์ ยกเลิกทั้งหมด 2555 CLMV ยกเลิกทั้งหมด 2558 โควต้าภาษี (Tariff Quota) ใบอนุญาตนำเข้า (Imported Licensing)

11 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services)
AEC Blueprint 2558 (AFAS) 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services) Free Flow of Services: 2552 Set parameters to Mode 4 liberalization 2553 No restrictions for Mode 1 & 2 2558 Progressively remove Mode 3 limitations เปิดเสรีประเภทอาชีพบริการ CPC ระดับ Sub-sectors (ตามเอกสาร WTO MTN.GNS/W/120) Sub-sectors: (10), 2553 (15), 2557 (20) และ 2558 (7)

12 ได้รับการบริการจากต่างประเทศ
Modes of Cross-Border Supply in Services (GATS) ประเภทและเงื่อนไขการเปิดเสรีการค้าบริการ ASEAN Mode 1 Cross-border supply from abroad ได้รับการบริการจากต่างประเทศ Mode 2 Consumption aboard ไปรับบริการที่ต่างประเทศ Mode 3 Commercial presence ให้จัดตั้งนิติบุคคล ASEAN ในประเทศ Mode 4 Presence of a natural person ให้คน ASEAN เข้ามาทำงานในประเทศ

13 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services)
AEC Blueprint 2558 (AFAS) 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียน Logistics 70% 2556 2549 2551 2553 2558 PIS 12 กลุ่ม 49% 51% 70% สาขาอื่น 30% 49% 51% 70% PIS: Priority Integration Sectors ยานยนต์ ไม้ ยาง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง สุขภาพ การท่องเที่ยว การบิน โลจิสติกส์ และ e-ASEAN

14 3. การเปิดเสรีลงทุน (Investment)
AEC Blueprint 2558 (ACIA) 3. การเปิดเสรีลงทุน (Investment) @ ใช้ Negative List Approach ในการเปิดเสรีลงทุน @ ให้  ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงนักลงทุนในประเทศ @ ยกเลิกเงื่อนไขข้อจำกัดและประเภทการลงทุนทั้งหมด @ No back-tracking of commitments except with compensation  = Foreign-Owned ASEAN-Based and ASEAN Investors ASEAN 6 เปิด CLMV เปิด 2558

15 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีกับประเภทกลุ่มสินค้า
ยกระดับคุณภาพชีวิต มีการจ้างงาน กระจายหลายพื้นที่ ยุทธศาสตร์การแข่งขัน พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกสูง มีมาตรการคุ้มครองการผลิตในประเทศ และไม่ให้มีเงื่อนไขทางการค้าที่เสียเปรียบในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้า อัญมณี เครื่องหนัง พลาสติก เหล็กแผ่นรีดเย็นและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยา ผลไม้สด ปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปุ๋ย ทองแดง

16 ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการและการลงทุน
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยุทธศาสตร์การแข่งขัน (รัฐและเอกชน) พัฒนาให้พร้อมต่อการแข่งขัน (ข้อมูลและระบบสารสนเทศ) สร้างสรรค์ ความคิด วิสัยทัศน์ ของพนักงานในการทำธุรกิจ มีมาตรการคุ้มครอง ไม่ให้มีเงื่อนไขที่เสียเปรียบ เลือกเปิดเสรีบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป (เมื่อมีความพร้อม) การโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยว

17 การปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ ผู้ประกอบการไทย SME
ศึกษา/ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ และเอกลักษณ์ ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เจาะตลาดให้ถึงผู้ซื้อจริงๆ พัฒนาและผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ต้องใช้เวลาในการทำตลาดให้ยั่งยืน ธรรมาภิบาล CSR

18 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าให้ทันสมัย
สิ่งที่ SME ไทยต้องทำ 1. ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าให้ทันสมัย 3. สร้างและรักษา คุณภาพและมาตรฐานสินค้า 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และภาษาต่างประเทศ 5. เข้าร่วมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) 6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก)

19 ปัจจัย(ปัญหา)พื้นฐานของ SME ต่อความพร้อมในการแข่งขันของไทย
1. เงินลงทุนในกิจการและเงินลงทุนต่อเนื่อง 2. จำนวนบุคลากรกับพื้นฐานและคุณภาพการศึกษา 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ 4. ฐานข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ 5. การเข้าถึง/ค้นหา ข้อมูล และสื่อภาษาความเข้าใจ

20 ปัจจัยการลงทุนที่ต้องคำนึงในการค้าเสรี FTA
ประเด็นปัจจัย ผลการพิจารณา ตัดสินใจ 1. ขนาดกำลังการผลิต เพิ่มหรือลด โรงงานใหม่ 2. วัตถุดิบ นำเข้า ในประเทศ การจัดซื้อ 3. เครื่องจักร เก่า ใหม่ จำนวน ซื้อ นำเข้า 4. เทคโนโลยี ใช้มากขึ้น ซื้อ พัฒนาเอง 5. เงินลงทุน ต้องขยายมาก กู้ หุ้นเพิ่มทุน 6. บุคลากร แรงงาน การตลาด ภาษา ฝึกอบรม

21 ปัจจัยพิจารณาการผลิตสินค้าของ SME ไทยใน AEC
สินค้า ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ ได้คุณภาพมาตรฐาน สากล แข่งขันและส่งออกได้ - เลือกซื้อ วัตถุดิบจากประเทศคู่สัญญา ASEAN-FTA เพื่อใช้สิทธิประโยชน์อากรขาเข้าร้อยละ 0 หรือซื้อจากประเทศอื่นดี ? - ความคุ้มค่าในสิทธิประโยชน์กับพิธีการผ่านด่านศุลกากร ผลิตได้ตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของ FTA ที่ไทยไปทำความตกลงไว้ (ต้องทราบเลขพิกัดอัตราศุลกากร)

22 ปัจจัยพิจารณาการผลิตสินค้าของ SME ไทยใน AEC
สิทธิประโยชน์ที่จะได้จาก ASEAN-FTA และประเทศไทยสำหรับสินค้าเป้าหมายมีอะไรบ้าง ผลิตสินค้าใหม่ดีไหม ? ต้องจ้างทีมบุคคลากร (1 คน ??) ที่มีความรอบรู้เข้าใจในเรื่อง AEC และ FTA มาให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ? มีข้อมูลการตลาด เงื่อนไขการค้าและการลงทุนของประเทศคู่สัญญาประกอบการตัดสินใจลงทุนแล้ว ?

23 คุณพร้อมไหมครับ Q & A


ดาวน์โหลด ppt ASEAN Economic Community: AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google