งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตและข้อผิดพลาด ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตและข้อผิดพลาด ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตและข้อผิดพลาด ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2 ข้อสังเกต Datastore ใน DFD Level 0 ขึ้นไป มันก็คือ entity ที่เกิดใน E-R Diagram Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก External Entity จะถูกแปลงไปเป็น strong entity ใน E-R Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก datastore อื่นๆ แสดงว่า datastore นั้น เมื่อถูกแปลงไปเป็น entity ใน E-R จะต้องมีความสัมพันธ์กับ entity ที่ถูกแปลงมาจาก datastore ที่เป็น input นั้น (เช่น datastore C สร้างจาก process ที่มี input จาก datastore A และ datastore B เมื่อแปลงไปเป็น E-R จะ ได้ entity A, B, C โดยที่ entity C จะต้องมีความสัมพันธ์กับ entity B และ A)

3 ข้อผิดพลาดที่พบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียน Context Diagram และ Data Flow Diagram ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การสร้างบาง process ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบหรือเกี่ยวข้องทางอ้อม การเขียน E-R Diagram ไม่สอดคล้องกับ DFD Table ที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับ entity ใน E-R การออกแบบ Input form ควรมีมากกว่าหรือเท่ากับ process ใน DFD การออกแบบ output form ต้องออกแบบว่าแต่ละรายงาน มีรายละเอียด อะไร เพื่อจะได้ทราบว่า ต้อง input มาจากแหล่งเก็บใด

4 การเขียน DFD ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
1. กระแสข้อมูลออกจาก data store และวิ่งไปยัง external Entity โดยไม่ผ่าน process พนักงาน ข้อมูลการจอง 2. ชื่อของกระแสข้อมูลไม่สอดคล้องกับ process หรือ Data store ข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูล ห้องพัก ข้อมูลห้องพัก

5 การเขียน DFD ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
3. เขียนโดยมี External Entity เกิดขึ้นหลายครั้งในระบบ ทั้งๆ ที่สามารถเขียนให้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวได้ 4. ตำแหน่งของ external entity ในContext diagram และ DFD ควรอยู่ตำแหน่งเดียวกัน หรือตำแหน่งใกล้เคียงกัน 5. กระแสข้อมูลที่เข้า-ออก ระหว่าง process กับ external Entity ของ context diagram และ DFD ควร สอดคล้องกัน

6 การเขียน E-R DIAGRAM ควรยึดตาม Data store ที่เกิดตอนเขียน DFD (นั่นคือ entity จะมาจาก data store ใน DFD) Data store บางตัวใน DFD จะเกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่าง entity ที่เป็นแบบ M:N

7 การ mapping ตารางจาก E-R
พบว่า ตารางที่นักศึกษาออกแบบ ไม่สอดคล้องกับ E-R เนื่องจากตามหลักการแล้ว entity ใน E-R จะกลายไปเป็น table ในฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่าง entity ที่เป็นแบบ M:N จะกลาย ไปเป็น table หนึ่งในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตและข้อผิดพลาด ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google