งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล

2 ความหมายของศัพท์ที่ใช้
ความหมายของศัพท์ที่ใช้   บิต (Bit )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด ไบท์  (Byte )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันเป็นตัวอักษร ฟิลด์  (  Field  )  หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่ประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวอักษร  เพื่อแทนความหมายของสิ่งหนึ่ง   เช่น  รหัสพนักงาน  ชื่อ  เป็นต้น เรคคอร์ด (  Record  )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาฟิลด์หลาย ๆ ฟิลด์ มารวมกันเพื่อแสดง รายละเอียด  ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  เรคคอร์ดหนึ่ง ๆ ของพนักงานประกอบด้วย   ฟิลด์ ต่าง ๆ เช่น   รหัสพนักงาน  ชื่อ  แผนก  เงินเดือน  เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (  File  )  หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดมารวมกัน

3 ความหมายของศัพท์ที่ใช้
ความหมายของศัพท์ที่ใช้   เอนทิตี้ (  Entity  )  หมายถึง  ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกี่ยวกับคน  สถานที่  สิ่งของ  การกระทำ  ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  เช่น  เอนทิตี้พนักงาน  สินค้า  ลูกค้า  การสั่งซื้อ  เป็นต้น แอทริบิวต์  (  Attribute  )  หมายถึง  รายละเอียดขอข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ๆ เช่น  เอนทิตี้พนักงาน  ประกอบด้วย  แอทริบิวต์รหัสพนักงาน  ชื่อ  ที่อยู่  หรือแอทริบิวต์แผนก  ประกอบด้วย  แอทริบิวต์รหัสแผนก  ชื่อ  เป็นต้น ความสัมพันธ์  (  Relationship  )  หมายถึง  คำกิริยาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้  เช่น   เอนทิตี้พนักงาน  และเอมทิตี้แผนก  มีความสัมพันธ์ในด้าน  “  ทำงานสังกัดอยู่ ”  นั่นคือพนักงานแต่ละคนทำงานอยู่ในแผนกใดแผนหนึ่ง  เป็นต้น

4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

5 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งว่า  มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างมาก  หรือข้อมูลกับอีกเอนทิตี้หนึ่งในลักษณะที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง

6 ตัวอย่าง กำหนดให้  A มีสมาชิก  entity  6  entity  ตามความสัมพันธ์ (a1, a2, a3, a4,a5, a6) และ B มี entity 6 entity ตามความสัมพันธ์  ( b1, b2, b3, b4, b5 ) สมาชิกใน entity A ที่มีความสัมพันธ์กับ entity B จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น เช่น กำหนดให้ entity นักศึกษามีความสัมพันธ์กับ entity อาจารย์แสดงว่านักศึกษาหนึ่งคน จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในทางกลับกันก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนจะต้องมีนักศึกษาได้ 1 คนซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง

7 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เช่น นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา หมายความว่า  entity ใน A มีความสัมพันธ์ กับสมาชิก entity B แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เช่น กำหนดให้ entityอาจารย์ที่ปรึกษา มี ความสัมพันธ์กับ entity นักศึกษา แบบหนึ่ง ต่อกลุ่ม  แสดงว่า  อาจารย์หนึ่งคน  สามารถมี นักศึกษาในสังกัดได้มากกว่าหนึ่งคน  แต่ นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงหนึ่ง คนเท่านั้น

8 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม  เช่นนักศึกษากับวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หมายความว่า  สมาชิกใน  entily  A  มี ความสัมพันธ์กับสมาชิกใน entily  B  แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ entily  นักศึกษา  มีความสัมพันธ์ กับ  entily  วิชาที่ลงทะเบียน  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม แสดงว่านักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียน เรียนได้มากกว่า  1  วิชา  และในทำนอง เดียวกัน  วิชาหนึ่งวิชาสามารถมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

9 รูปแบบของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  เป็นการจัดเก็บข้อมูลของเอนทิตี้ในรูปแบบ ของตาราง  ที่มีลักษณะเป็น  2  มิติ  คือ  เป็นแถว   (Row)   และเป็น คอลัมภ์    (Column)   ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง   จะเชื่อมโยง โดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในทั้งสองตาราง  เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล กัน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้   จะเป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน

10 รูปแบบของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น
โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น  เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูล ลักษณะความสัมพันธ์แบบ  พ่อ – ลูก

11 รูปแบบของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
โครงสร้างของข่ายงานประกอบด้วยประเภทของเรคคอร์ด  และกลุ่ม ของข้อมูลของเรคคอร์ดนั้น ๆ เช่นเดียวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์และเชิงลำดับชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรคคอร์ดใน ฐานข้อมูล  เรียกว่า       Set  Type  ซึ่งสามารถแสดงในแผนภูมิ ที่เรียกว่า  Bachman  diagram  อันมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ชื่อของ  Set  Type 2. ชื่อของประเภทของเรคคอร์ดหลัก 3. ชื่อของเรคคอร์ดที่เป็นสมาชิก

12 ใบงานบทที่ 2 1. อธิบายความหมายของศัพท์ที่ใช้ในฐานข้อมูลดังนี้
ใบงานบทที่ 2 1. อธิบายความหมายของศัพท์ที่ใช้ในฐานข้อมูลดังนี้ บิต ไบต์ ฟิลด์ เรคคอร์ด แฟ้มข้อมูล อธิบายความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง อธิบายความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม อธิบายความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google