งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-25 โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
โดย นายทรรศนชัย ดวงงอก นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วมประเมิน : รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มา ขอบเขตของโครงการ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบระบบ สรุปแผนการดำเนินงาน Q&A

3 ความสำคัญและที่มา ลักษณะของอู่ซ่อมรถยนต์ในปัจจุบัน
การให้บริการ กระบวนการดำเนินงาน สมาคมอู่กลางประกันภัยกับอู่ซ่อมรถยนต์ การบริหารจัดการงานภายในอู่ซ่อมรถยนต์ ปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการของระบบเดิม แนวคิดในการแก้ปัญหา ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้การบริหารจัดการดีขึ้นอย่างไร

4 สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
ขอบเขตของโครงการ สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ สามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถดึงข้อมูลนี้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ได้ สามารถคำนวนราคาซ่อมได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงจากราคากลางที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมอู่กลางประกันภัย สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้เคลมกับบริษัทประกันภัย ซอฟต์แวร์นี้ต้องสามารถรองรับการใช้งานโดยอู่ซ่อมรถยนต์ที่เป็นสมาชิกในสมาคมอู่กลางประกันภัย

5 ศึกษาตัวอย่างซอฟต์แวร์
ระบบงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์ (Garage and Car Accessories) คุณสมบัติของระบบ ระบบการขาย ประกอบด้วย จัดทำใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา จัดทำรายงานจากการขาย ระบบงานบริการลูกค้า ประกอบด้วย จัดทำใบเปิดงาน/รับบริการ บันทึกการติดตั้ง แก้ไข ระบุปัญหาของรถ ระบุปัญหาของสินค้า บันทึกติดตามงาน รองรับการสืบค้นใบเปิดงาน/รับบริการ จากอุปกรณ์บาร์โค้ด ระบบสต็อกสินค้าและอะไหล่ ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้า รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

6 ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
System Analysis and Design Web Application Java Spring framework Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) MySQL (My Structure query language) JDBC

7 การออกแบบระบบ ออกแบบ DFD level 0 ของระบบ ซึ่งประกอบด้วยโปรเซสต่างๆ คือ
Check in Estimate Repair Billing Pick up

8 การออกแบบระบบ ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ Check in

9 การออกแบบระบบ ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ Estimate

10 การออกแบบระบบ ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ Repair

11 การออกแบบระบบ ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ Billing

12 สรุปแผนการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ออกแบบระบบ
ความรู้เบื้องต้นสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ซอฟต์แวร์ที่มีผู้พัฒนามาก่อน) ระบบงานอื่นๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกัน (Web application) ออกแบบระบบ ออกแบบ Data flow diagram

13 สรุปแผนการดำเนินงาน (ต่อ)
ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม (Program specification) เขียน Data dictionary ออกแบบ ER-Diagram ออกแบบ UML class diagram ออกแบบต้นแบบของโปรแกรม (Prototype) พัฒนาระบบ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งาน

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google