งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมวลผลข้อมูล. 1. Double click icon เพื่อเปิด Program ขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมวลผลข้อมูล. 1. Double click icon เพื่อเปิด Program ขึ้นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมวลผลข้อมูล

2 1. Double click icon เพื่อเปิด Program ขึ้นมา

3 2. เลือกคำสั่งข้อมูลสำรวจ \ ต้นไม้ \ ข้อมูลต้นไม้

4 จะปรากฏตารางข้อมูลต้นไม้

5 3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการประมวลผลข้อมูล

6 4. เลือกสถานที่ของแปลงสำรวจ

7

8 5. เลือกขนาดพื้นที่ที่ต้องการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะแยกออกเป็น 3 ระดับ 5.1 สถานที่ = จำนวนข้อมูลทั้งหมดของพื้นที่นั้นๆ ที่ได้เลือก ในข้อ 4 ยกตัวอย่าง “สำนักบริหารพื้นที่ 1 (ปราจีนบุรี)”

9 สามารถเลือกแสดงผลได้ 4 รูปแบบ คือ 5.1.1 รายต้น = จะแสดงรายละเอียดของต้นไม้ทุกต้น ในพื้นที่

10 5.1.2 รายชนิด = จะแสดงรายละเอียดของต้นไม้ ทุกชนิด (species) ในพื้นที่

11 5.1.3 ประเภทพื้นที่ = จะแสดงรายละเอียดต้นไม้ ของทุกประเภทพื้นที่

12 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการคลิกปุ่ม To Excel

13 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

14

15 5.1.4 ชนิด/พื้นที่ = จะแสดงรายละเอียดต้นไม้ ของแต่ละประเภทพื้นที่

16 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการคลิกปุ่ม To Excel

17 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

18 5.2 กลุ่มแปลงตัวอย่าง = ข้อมูลต้นไม้จำแนกตามรายกลุ่ม แปลงตัวอย่าง (cluster) 5.2.1 เลือกหมายเลข Cluster = 47…….

19 5.2.2 เลือกขนาดพื้นที่ = กลุ่มแปลงตัวอย่าง

20 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการคลิกปุ่ม To Excel

21 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

22 5.3 แปลงตัวอย่าง = ข้อมูลต้นไม้จำแนกตามรายแปลง ตัวอย่าง (plot)

23 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการคลิกปุ่ม To Excel

24 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

25 การสรุปข้อมูล

26 1. เมนูคำสั่ง “สรุปข้อมูล” จะมีข้อมูลที่สามารถทำการ ประมวลผล โดยแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 1.1 ต้นไม้ = จะแสดงรายละเอียดของต้นไม้ทุกต้นในพื้นที่

27 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

28 ประเภทพื้นที่ = เลือก “สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์”

29 สถานที่ = เลือก “สำนักบริหารพื้นที่ 1 (ปราจีนบุรี)”

30 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการกดปุ่ม To Excel และ SelectToExcel

31 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

32 และสามารถเลือกแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดยทำการเลือกข้อมูลและกดปุ่ม SelectToExcel

33 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

34 สามารถเลือกแสดงผลหมายเลขแปลง Cluster ทั้งหมด โดยการกดปุ่ม ShowAllCol

35 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

36 1.2 กล้าไม้ = จะแสดงรายละเอียดของกล้าไม้ทุกต้นในพื้นที่

37 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการกดปุ่ม To Excel

38 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

39 1.3 ลูกไม้ = จะแสดงรายละเอียดของลูกไม้ทุกต้นในพื้นที่

40 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

41 1.4 ไม้ไผ่ = จะแสดงรายละเอียดของไม้ไผ่ที่พบในพื้นที่

42 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

43 1.5 ตอไม้ = จะแสดงรายละเอียดของตอไม้ที่พบในพื้นที่

44 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

45 1.6 จำนวนท่อนไม้ซุง = จะแสดงรายละเอียดของ จำนวนท่อนไม้ซุงที่พบในพื้นที่

46 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

47 การวิเคราะห์ข้อมูล

48 1. นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลตามหัวข้อ 5.1.3 (ตัวอย่าง “สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)”)

49 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

50 - การคำนวนพื้นที่ = จำนวนแปลงตัวอย่าง(แปลงพบ) x 0.1 (พื้นที่แปลงสำรวจต้นไม้ 1 แปลง รัศมี 17.84 ม. เท่ากับ 0.1 เฮกตาร์) **จะได้พื้นที่ๆ ได้จากการสำรวจ (หน่วยเป็นเฮกตาร์) -การคำนวนความหนาแน่น = จำนวนต้นเป็น (Live) /พื้นที่ๆ ได้จากการสำรวจ - การคำนวนปริมาตร = ปริมาตร/พื้นที่ๆ ได้จากการสำรวจ

51 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง

52 IVI

53 1. เลือกคำสั่งข้อมูลวิเคราะห์ \ การวิเคราะห์สังคมพืช

54 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตารางการวิเคราะห์ค่า IVI สามารถเลือกแสดงผลได้ 2 รูปแบบ คือ 1.1 พื้นที่ = จำนวนข้อมูลของค่า IVI ทั้งหมด ของพื้นที่นั้นๆ

55 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการกดปุ่ม To Excel (**ถ้าไม่มีปุ่ม To Excel ให้ คลิกเลือกข้อมูลทั้งหมดที่มุมซ้ายบนของตารางข้อมูล**)

56 - เปิดโปรแกรม MS.Excel - คลิกขวาเลือก Paste Special (วางแบบพิเศษ ) - กด OK (ตกลง)

57 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง (พื้นที่)

58 1.2 ประเภทพื้นที่ = จำนวนข้อมูลของค่า IVI ทั้งหมดของพื้นที่นั้นๆ โดยแยกประเภทป่า

59 สามารถสั่งให้แสดงผลในรูปแบบของ Excel โดยการกดปุ่ม To Excel (**ถ้าไม่มีปุ่ม To Excel ให้ คลิกเลือกข้อมูลทั้งหมดที่มุมซ้ายบนของตารางข้อมูล**)

60 - เปิดโปรแกรม MS.Excel - คลิกขวาเลือก Paste Special (วางแบบพิเศษ ) - กด OK (ตกลง)

61 จะปรากฏตารางข้อมูลดังตาราง (ประเภทพื้นที่)

62 1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ IVI ที่ได้จากโปรแกรม นำมาจัดเรียงข้อมูลลงในโปแกรม MS.Word

63 1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ IVI ที่ได้จากโปรแกรม นำมาจัดเรียงข้อมูลลงในโปแกรม MS.Word (ต่อ)

64

65


ดาวน์โหลด ppt การประมวลผลข้อมูล. 1. Double click icon เพื่อเปิด Program ขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google